Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » İnfratemporal Fossa Yaklaşımları
 

İnfratemporal Fossa Yaklaşımları

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Öktem F., Akar Z., Erem M.

İnfratemporal fossa yaklaşımları son derece kritik yapıları içinde barındıran ekstra ve intrakranyal bölgelere yönelik oldukça güç lateral kafa tabanı cerrahisi teknikleridir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak son otuz yılda kafa tabanı cerrahisinde çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Sofistike radyodiagnostik yöntemler sayesinde iyi lokalize edilebilen lezyonlara geliştirilmiş cerrahi tekniklerden en elverişli olanı uygulanabilmektedir. Risk altındaki nörovasküler yapıların gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat esnasında görüntülenmesiyle değişik natürdeki tümöral lezyonlar daha güvenle çıkarılabilmektedir. Öte yandan otogreft yöntemlerindeki gelişmeler ve biyolojik olarak daha uyumlu zengin rekonstrüksiyon malzemeleri morbiditeyi önemli ölçüde azaltmaktadır. Farklı teknikler içinde tümör lokalizasyonuna en uygun gördüğümüz varış yollarını kullanarak 19 hastayı cerrahi olarak tedavi ettik. Ağırlıklı olarak Fisch’in tanımladığı infratemporal fossa yaklaşımlarını tercih ettiğimiz olgulardan 7’sine Tip A, 3’üne Tip B, 6’sına Tip C varış yolunu uyguladık. Bir olguda fasial translokasyon ve iki olguda da preaurikuler subtemporal-infratemporal tekniği kullandık. Olguların klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları, operasyon tekniği, komplikasyonlar ve sonuçları sunulmuş olup, literatür yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.

Infratemporal Fossa Approaches

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Öktem F., Akar Z., Erem M.

Infratemporal fossa approaches are very difficult lateral skull base surgical techniques, which are directed towards extra and intracranial regions. With the technological progression, in the last thirty years, skull base surgery showed great advantages. Sophisticated radiodiagnostic methods and appropriate surgical techniques can be applied to well localized lesions. The accurated definition of neurovascular structures, which are under great risk, before or during the operation allows the different natured tumoral lesions to be removed more safely. Also advancements in autogreft methods and biologically more suitable and rich reconstruction materials reduced the morbitidy in a great extent. We have treated 19 patients by using the appropriate surgical technique. Among the cases, in which we mostly preferred the Infratemporal fossa approaches which were described by Fisch we have used Type A approach route in 7, Type B in 3 and Type C in 6 cases. We have used facial translocation technique in one case and in two cases we have used preauricular subtemporal infratemporal technique. The clinical, radiological and histopathological findings, operation techniques, complications and results of the cases were presented. The literature was looked over and discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/91-99

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale