Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Akustik Nöroma Cerrahisi
 

Akustik Nöroma Cerrahisi

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Akar Z., Erem M.

Genellikle sekizinci kafa çiftinin vestibüler dalından kaynağını alan akustik nöromalar serebellopontin açıdaki tümörlerin %75 ini oluştururlar. Orta yaştaki kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen bu selim tümörler odiyovestibüler belirtilerle ortaya çıkarlar. İç kulak yolunu terkeden tümörler sinsice büyür, beyin sapı ve serebelluma bası yaparlar. Akustik tümörlerin günümüzdeki tedavi şekli esas olarak cerrahidir. Stereotaktik radyoterapi alternatif tedavi olarak uygulanabilir. Bu çalışmada ortalama yaşın 49.3 olduğu 12’si erkek 18’i kadın, 30 akustik tümörlü hasta analiz edilmiştir. Tümör boyutları 6 ila 55 mm arasında idi. Uygun cerrahi varış yoluna tümör büyüklüğü, lokalizasyonu, işitmenin durumu ve hastaya ait faktörler göz önüne alınarak karar verilmiştir. İntrakanaliküler yerleşimli, küçük akustik tümörü olan iki hasta orta kafa çukuru (OKÇ) yolu ile, tümörü serebellopontin açıya 2 cm’den daha az ilerlemiş, iyi işitmesi olan beş hasta retrosigmoid - transmeatal (RS) yol ile ameliyat edilmiştir. İşitmesi kötü, 3 cm’ye kadar akustik tümörü olan on hasta translabirentin (TL) yolla ve 3 cm’den büyük tümörlü onüç hasta ise suboksipital - transmeatal (SO) yolla ameliyat edilmiştir. Tümörün total olarak rezeksiyonu %86 oranında gerçekleştirilmiştir. İşitmeyi korumaya yönelik cerrahi uygulanan (OKÇ ve RS) yedi olguda postoperatif işitme fonksiyonu %42 oranında korunmuştur. Preoperatif fasial siniri sağlam olan hastaların postoperatif fasial sinir fonksiyonları House-Brackmann sınıflamasına göre %69.5 oranında grade I-II idi. Üç hastada (%10) palyatif önlemler ile gerileyen likör kaçağı gözlendi. Bir hastada (%3) antibiyotik tedavisiyle halledilebilen menenjit ortaya çıktı.

Acoustic Neuroma Surgery

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Akar Z., Erem M.

Acoustic neuromas, generally originating from vestibular division of the 8th cranial nerve constitute 75% of the cerebellopontine angle tumors. These benign tumors with equal insidence in middle aged males and females are emerge with audiovestibular symptoms. They cause pressure on cerebellum and brainstem by extending from the internal auditory meatus. The main therapy mode for acoustic neuromas is surgery sterotactic radiotherapy may be used as an alternative therapy mode. In this study 12 male and 18 female thirty acoustic neuroma cases with a mean age of 49.3 were analyzed. The tumor sizes were between 6 and 55 mm. The decision for surgical approach for each case was determined according to tumor size, localization, status of hearing and some factors of the patient small tumor were operated by middle fossa approach while five patients with good hearing and with tumor extending to cerebellopontine angle less the 2 cm were operated by retrosigmoid - transmeatal approach, ten patients with poor hearing and with tumor sizes less than 3 cm operated by translabyrinthine approach and thirteen patients with tumors greater than 3 cm size were operated by suboccipital - transmeatal approach. The total tumor resection rate was 86%. In seven cases in whom the surgical approaches to preserve usefull hearing were applied, postoperative hearing function was preserved in 42%. The patients with normal facial nerve function preoperatively, were evaluated in rate of 69.5% in grade I-II House-Brackmann classification in the postoperative period. We observed three CSF leakege that were regressed by paliative measurements and a case of meningitis which was treated sucessesfully with antibiotics.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/106-111

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale