Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1998 » Kronik Sinüzitli Çocuklarda Paranazal Sinüslerin Anatomik Farklılıkları
 

Kronik Sinüzitli Çocuklarda Paranazal Sinüslerin Anatomik Farklılıkları

Kunt T., Başak S., Karaman C.Z., Metin K.K.

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin güvenle ve başarıyla uygulanması paranazal sinüslerin ayrıntılı anatomisinin anlaşılmasına duyulan gereksinimi arttırmıştır. Bilgisayarlı tomografinin de (BT) katkısıyla son yıllarda bu konuda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Çalışmamızın amacı kronik sinüzitli çocukların sinüslerinde BT ile saptanan yumuşak doku hastalığının dağılımını, hastalığın şiddetini ve orta meatus çevresindeki anatomik farklılıkları araştırmak, ayrıca bu farklılıklar ile sinüslerdeki yumuşak doku hastalığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Kronik sinüzitli ve yaşları 8-16 arasında değişen (ortalama 12.9 yaş) 31’i erkek, 33’ü kız, 64 çocuk hastanın paranazal sinüs BT’leri incelendi. BT’lerin 52’si koronal, 12’si koronal+aksiyel planda elde edildi. Sinüslerdeki yumuşak doku hastalığının yanı sıra anatomik farklılıklar da belirlendi. En sık tutulan sinüsler sol (%52) ve sağ (%39) maksiller sinüslerdi. Maksiller sinüsler ayrıca en yüksek opasite skor ortalaması göstermekteydi. En sık anatomik farklılık 36 olgu ile konka bullozaydı. En sık görülen unsinat proçes (UP) anatomik farklılığı medializasyondu (9 olgu). Medializasyon dışındaki farklılıklarının (lateralizasyon, atrofi, agenezi) hepsinde aynı tarafta maksiller sinüs hipoplazisi (MSH) vardı (p=0.000). MSH %4 oranında saptandı. Bunların ikisi bilateraldi. Dört MSH konka bulloza ile birlikteydi (p=0.02). Dört olguda maksiller sinüs hastalığı MSH’ye eşlik ediyordu (p>0.05). Anatomik farklılıklar ile aynı taraf sinüslerdeki yumuşak doku hastalığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Çocuk hastalarımızda yumuşak doku hastalığı yönünden en sık tutulan sinüslerin sıralaması ve anatomik farklılıkların görülme sıklığı sıralaması literatür ile benzerlik göstermektedir. Ancak farklılıkların insidansı erişkinde daha yüksektir. Bu farklılık çocukta pnömatizasyonun sürmesiyle ilişkili olabilir. Bulgularımız farklılıkların kronik sinüzite yatkınlık yarattıkları görüşünü desteklememektedir. Bir gelişimsel anatomik farklılık olarak MSH ile UP anatomik farklılığı arasında bilinen ilişkinin yanı sıra sonuçlarımız konka bulloza ile de bir ilişkinin olduğunu düşündürmektedir.

Anatomical Differences of Paranasal Sinuses in Children with Chronic Sinusitis

Kunt T., Başak S., Karaman C.Z., Metin K.K.

The safer and succesful applicability of functional endoscopic sinus surgery, augmented the need to understand the detailed anatomy of paranasal sinuses. Recently, great advances have been achieved with the supplement of computed tomography. The aim of this study is to investigate the distribution and severity of soft tissue disease in sinuses, and the anatomic variations around the middle mea, in children with chronic sinusitis. We also searched for the relationship between the soft tissue disease and the anatomic variations. Paranasal sinus CT examinations of 64 children with chronic sinusitis, 31 males, 33 females, aged between 8 to 16 years (mean age 12.9 years) were reviewed. The CT of 52 patients were in coronal plane, and the remaining 12 in both axial and coronal planes. The anatomic variations were evaluated, as well as soft tissue disease in the sinuses. The left (52%) and right (39) maxillary sinuses were the most frequently involved ones, with the highest mean opacity score. The most frequent anatomic variation was chonca bullosa which was encountered in 36 patients. Medialisation was the most frequent variation for uncinate process which was seen in 9 patients. All of the other anatomic variations such as lateralization, atrophy, and agenesis were accompanied by ipsilateral maxillary sinus hypoplasia (p=0.000). Maxillary sinus hypoplasia was seen in 4% patients. Two of them were bilateral. Concomitant chonca bullosa was encountered in 4 patients (p=0.02). Four of hypoplastic maxillary sinuses were infected (p>0.05). There was no significant relation between the anatomic variations and ipsilateral soft tissue disease, statistically (p>0.05). In our pediatric patients, the sequential frequencies of anatomic variations and involved sinuses are similar to that in the literature. On the other hand the incidence of variations are higher in adulthood. This discrepancy can be related to the continuity of pneumatization process in children. Our results are contrary to the common belief of the anatomic variations predisposing sinusitis. Besides the known relation of the maxillary sinus hypoplasia to the variation of uncinate process, our results show a relation to chonca bullosa.

Türk Otolarengoloji Arşivi 36(3-4)/116-121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale