1999

1. Akut Periferik Fasial Paralizide Herpes Simpleks Virüs Etkinliğinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Analizi
Polymerase Chain Reaction (PCR) Analysis of Herpes Simplex Virus (HSV) Role in Acute Peripheral Facial Palsy*
2. Gebelikte ABR’ye Bakış
The Aspect of the ABR in Pregnancy
3. Amiloidozis ile Seyreden Ailesel Akdeniz Ateşinde Alt Kranial Sinir Nöropatisi
Lower Cranial Neuropathy due to Amyloidosis Associated with Familial Mediterranean Fever
4. CO2 Lazer Miringotomi
CO2 Laser Myringotomy
5. Laringeal Mikrocerrahide CO2 Lazer Aritenoidektomi
CO2 Laser Arytenoidectomy in Laryngeal Microsurgery
6. Selim Larenks Lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde CO2 Lazer ve Soğuk Cerrahi Tekniğinin.....
Comparison of CO2 Laser and Cold Surgery Techniques in Surgical Treatment of Benign Larynx Lesions Using ......
7. Peritonsiller Abse Bakteriyolojisi
The Bacteriology of Peritonsillar Abscess
8. İnferior Konka Hipertrofisine Bağlı Nazal Obstrüksiyonda İnferior Submüköz Türbinal Rezeksiyon (STR)
Submucous Turbinate Resection in the Nasal Obstruction due to Inferior Turbinate Hypertrophy
9. Vokal Kord Malign Lezyonlarında Kontakt Endoskopi
Contact Endoscopy in Malignant Lesions of the Vocal Cord
10. Rinoserebral Mukormikozis
Rhinocerebral Mucormycosis
11. Granüler Hücreli Tümör
Granular Cell Tumor
12. Baş Boyun Bölgesinde Tümör Rezeksiyonlarından Sonra Ortaya Çıkan Defektlerin Pektoralis Major .....
Reconstruction of Deffects with Myocutaneous Pectoralis Major Flaps Occuring after Tumor Resections in Head and Neck
13. İlkel Nöroektodermal Tümörler (Olgu Sunumu)
Primitive Neuroectodermal Tumors
14. CPAP Seviyeleri ve Nazal Direnç Arasındaki İlişki
Correlation of CPAP Level and Nasal Resistance
15. Parotis Bezinde Asinik Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Acinic Cell Carcinoma in Parotid Gland: A Case Report
16. Serbest Oksijen Radikalleri ve Fleb Beslenmesi
Free Oxygen Radicals and Flap Survival
17. Diabetik Sıçanlarda Nazal Mukoza Değişiklikleri
Nasal Mucosal Changes in Diabetic Rats
18. Bir Servikofasiyal Aktinomikoz Olgusu
A Case of Cervicofacial Actinomycosis
19. Tiroglossal Duktus Kaynaklı Papiller Karsinoma (Olgu Sunumu)*
Papillary Carcinoma on the Thyroglossal Duct
20. Larinks Kanserlerinde Sialik Asit Değişimleri
Sialic Acid Levels in Patients with Laryngeal Cancer
21. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastaya Yaklaşımımız*
Our Approach to the Patient with Benign Paroxysmal Positional Vertigo
22. Lateral Sinüs Tromboflebiti
Lateral Sinus Thrombophlebitis
23. Kronik Otitis Media’da Bilgisayarlı Tomografi ile Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması
Comparison of the Computed Tomography and Surgical Findings in Chronic Otitis Media
24. Travmatik Kulak Zarı Perforasyonlarında Patch Materyal Olarak Tegaderm Kullanılması
Use of Tegaderm as the Patch Material in Tympanic Membrane Perforations
25. Bir Vaka Dolayısıyla BOS Rinoreli Hastaya Yaklaşım
Approach to the Patient with CSF Rhinorrhea: Case Report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale