Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1999 » Serbest Oksijen Radikalleri ve Fleb Beslenmesi
 

Serbest Oksijen Radikalleri ve Fleb Beslenmesi

Işıksaçan V., Şaroğlu M., Gülanber G., Işıksaçan N., Eryaman E.

Askorbat ve tokoferol küçük moleküllü, zincir kırıcı antioksidanlardır. Askorbat tokoferolü tekrar siklüse sokar ve tokoferolün serbest radikal olarak yeniden işlev görmesini sağlar. Bu çalışmada, 20 Winster albino sıçana rotasyonel fleb uygulandı. Tüm hayvanlar 3 gruba bölündü; 10 sıçan içeren birinci gruba 10 gün pre ve postoperatif olarak tokoferol (50 IU/kg/24 saat) ve askorbat (10 IU/kg/24 saat) uygulandı, 10 sıçan içeren ikinci gruba ise herhangi bir antioksidan tedavi uygulanmadı, 5 sıçan içeren üçüncü grup ise kontrol grubu olarak bırakıldı. Postoperatif olarak her sıçandan doku örnekleri alındı ve Paglia ve Valentino’nun yöntemine göre GPX (glutation peroksidaz) ve Sun ve Larry’nin metoduna göre SOD (süperoksit dismutaz) değerleri çalışıldı. Histopatolojik olarak, iyileşme prosesi birinci grupta daha erken ve daha iyi gelişti. GPX değerlerinde önemli bir düşüş görüldü, ancak birinci grupta SOD değerlerindeki düşme anlamlı bulunamadı. Bu çalışma ile, antioksidan tedavinin fleb yaşamını olumlu etkilediğini desteklemekteyiz.

Free Oxygen Radicals and Flap Survival

Işıksaçan V., Şaroğlu M., Gülanber G., Işıksaçan N., Eryaman E.

Ascorbate and tochopherol are small molecule chain breaking antioxidants which oxidize agents directly. Ascorbate is able to recycle tochopherol and permit tochopherol to function again as a free radical. In this study, we performed rotational flaps on 20 Winster albino rats. We divided them into 3 groups; the first group contained 10 rats taken under tochopherol (50 IU /kg/24h) and ascorbate (10 IU/kg/24h) therapy during 10 days pre and postoperatively, the second group contained 10 rats with no antioxidant therapy and the third group containing 5 rats was left as a control group. We took tissue samples from each rat postoperatively and subsequently worked on the tissue values of GPX (glutathion peroxidase) by the method of Paglia and Valentina and SOD (superoxide dismutase) by the method of Sun and Larry. Histopathologically, the healing process is established earlier and better in the first group. The values of GPX showed a significant decrease, whereas the decrease in SOD in the first group was not significant. We confirm the enchancement of flap survival with antioxidant treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 37(3-4)/79-83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale