2000

1. Pediatrik Gastroözofageal ve Laringofaringeal Reflü
Pediatric Gastroesophageal and Laryngopharyngeal Reflux
2. Larinks Kanseri Etyolojisinde Laringofaringeal Reflünün Yeri
The Place of Laryngopharyngeal Reflux Among the Etiological Factors of Laryngeal Cancer
3. Faringolaringoözofajektomi Uygulanan Olgularda Rekonstrüksiyon Yöntemi Olarak Gastrik Pull-up’ın Yeri
Gastric Pull-up Technique in the Reconstruction of Pharyngolaryngoesophagectomized Patients
4. Bronşiyal Astımda Nazal Lavajda Nitrik Oksit Metabolitleri
Nitric Oxide Metabolites (Nitrite/Nitrates) in Nasal Lavage Fluid of Patients with Asthma
5. Lateral Sinüs Tromboflebitinin Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi ile Tanısı
*Diagnosis of Lateral Sinus Thrombosis with Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging and MR Angiography
6. Temporal Kemik Lokalizasyonlu Anevrizmal Kemik Kisti
A Case of Temporal Bone Aneurysmal Bone Cyst
7. Larenks Kanserlerinde Lenfatik Metastaz Bölgeleri*
Levels of Lymphatic Metastasis in Laryngeal Cancer
8. Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi*
Endoscopic Endonasal Dacryocystorhinostomy
9. Allerjik Rinitli Hastalarda Prick Test ile Multi-Test Cilt Testinin Karşılaştırılması
The Comparison of the Prick Testing and Multi-Test Skin Testing in Patients of Allergic Rhinitis
10. Parotis Tümörlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Etkinliği*
The Effectiveness of Assisted Diagnostic Techniques in the Preoperative Staping of Parotid Tumors
11. Fasial Sinir Nörinomları
Facial Neuromas
12. Scuba Dalışın Orta Kulak Kompliansında Yaptığı Değişiklikler
The Effects of Scuba Diving on the Middle Ear Compliance
13. Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum Karsinoembriyonik Antijen ve Ferritin ......
Diagnostic and Prognostic Value of CEA and Ferritin Levels in Patients with Head and Neck Epidermoid Carcinoma
14. Boyun Diseksiyonu ve Radyoterapi Sonrası Tükürük Akımında Meydana Gelen Değişiklikler*
Changes of Salivary Flow after Neck Dissection and Radiotherapy
15. İstanbul’da Okul Öncesi ve Okul Çağındaki Çocuklarda Sekretuar Otitis Media Prevalansı ve Risk Faktörleri
Prevelance and Risk Factors for Secretory Otitis Media in Pre-School and School Children in Istanbul
16. Medializasyon Laringoplastide "Gore-Tex" Kullanımı
The Usage of "Gore-Tex" in Medialization Laryngoplasty
17. Migren Benzeri Atakta Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Potansiyelleri: Deneysel Hayvan Modeli
Auditory Brainstain Evoked Potantials in Migraine-Like Aattack:An Experimental Animal Model
18. Uzun süreli stomal sol. yapan total Lar. Hastalarda Trakea muko.elektron mikroskobik incelenmesi
A scanning elektron micro. study of the Trach. Muc. Memb. İn Larygectomized Pat. With long term Trach.
19. Çocuklarda Timpanoplasti
Tympanoplasty in Children
20. Sübjektif İdiopatik Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyleri
Serum Zinc Levels of Pattents with Subjective Idiopathic Tinnitus
21. IsshlkiTip I Lagengoplastide Dacron ve Gore-Tex kullanımı:Deneysel bir çalışma
The Usage of Dacron and Gore-Tex in Type I Laryngoplasty: An Experimental Study
22. Ani işitme kayıplarında Prognostik Faktörler
Prognostic Factors in Sudden Sensorineural Hearing Loss
23. Brankial Kleft Kist Karsinomu: Olgu Sunumu
Brancial Cleft Cyst Carcinoma : A Case Report
24. Yenidoğanda Konjenital Laringeal Sakküler Kist ( Olgu Sunumu)
Laryngeal Saccular Cyst in the Newborn ( Case Report)
25. Larenks Kanserlerinin Preoperatif Değerlendirilmesinde BT,MRG ve Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of CT and MRI Findings with Histopathological Results in the Preoperative Evaluation of Laryngeal Cancer

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale