Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » IsshlkiTip I Lagengoplastide Dacron ve Gore-Tex kullanımı:Deneysel bir çalışma
 

IsshlkiTip I Lagengoplastide Dacron ve Gore-Tex kullanımı:Deneysel bir çalışma

Özkarakaş H., Kaur A., Keskin G., Üstündağ E., Boyacı Z.

Amaç: Bu çalışmada PETP (polyethylene terephalate= Dacron) ve e-PTFE (expanded-polytetrafluoroethylene= Gore-Tex) iIe medializasyon Iarengoplastisi yaptığımız 6 Yeni Zelanda tavşanında Iaringeal iskelet içerisindeki implantlara karşı oluşan doku yanıtını araştırdık. Çalışma planı: Tiroid kartilaj üzerinde 2x4 mm boyutunda pencere açılarak materyaller yerleştirildi. Hayvanlar 6. ayda sakrifiye edildi. Laringeal piyesler 5 µm kalınlığında aksiyel kesitler alınarak hematoksilen-eosin ile boyandı. Implante materyal ile doku uyumluluğunu araştırmak için aşağıda sıralanan histopatoIojik parametrelerin varlığı araştırıldı: 1- Doku tarafından impIantı sınırlandıran ve implantın fiksasyonu ve rezorbsiyonunu etkileyen fibröz kapsül formasyonu; 2. Implanta karşı yabancı cisim reaksiyonu göstergesi olan histiyositik reaksiyon ve yabancı cisim dev hücrelerinin varlığı; 3- Enfeksiyon varlığını gösteren nötrofil infiltrasyonu; 4- Implanta karşı gelişen allerjik reaksiyonu gösteren eozinofil infiltrasyonu; 5- İmplanta karşı geIişen kronik bir inflamasyonu gösteren Ienfoplazmositer infiltrasyon. Bulgular: PETP örneklerinde hafif derecede fibröz kapsül formasyonu, orta derecede Ienfoplazmositer hücre infiltrasyonu, ve ileri derecede histiyositik ve yabancı cisim dev hücresi infiltrasyonu izlendi. e-PTFE örneklerinde ise orta derecede fibröz kapsül formasyonu, orta derecede Ienfoplasmositer hücre infiltrasyonu ve orta derecede histiyositik, yabancı cisim dev hücresi infiltrasyonu saptandı. Sonuç: Bu deneysel çalışmada, histopatolojik parametreler karşılaştırıldığında e-PTFE, PETP'e göre daha uygun bir materyal olarak değerlendirildi. Fakat fibröz kapsül formasyonunun Dacron materyalinde de (PETP daha az) 6. ayın sonunda yetersiz oluşması, zaman içerisinde rezorbsiyon olabileceğini ve medializasyon derecesinin azalabileceğini düşündürdü. .

The Usage of Dacron and Gore-Tex in Type I Laryngoplasty: An Experimental Study

Özkarakaş H., Kaur A., Keskin G., Üstündağ E., Boyacı Z.

Aim: In this study, we have studied the tissue reaction against Dacron (PETP = polyethylene terephalate) and Gore-Tex (e-PTFE = expanded-polytetrafluoroethylene) implants inserted in Iaryngeal skeletons of six New Zealand rabbits. Study Plan: Materials have been placed through 2 x 4 mm sized window made in thyroid ala. The animals were sacrificed at the 6th month. Laryngeal specimens in 5 µm thickness have been formed and stained with Heamatoxilene-Eosin. The histopathological parameters below are evaluated to understand the tissue convenience with the implant material: 1- Fibrous capsule formation that effects the fixation and resorbtion of the implant; 2- The histiocytic reaction and formation of gi- . ant cells that mean foreign body .reaction against the implant; 3- Neutrophil infiltration showing infection; 4- Eosinophil infiltration showing the allergic reaction against the implant; 5- Lymphoplasmocyte .infiltration presenting a chronic inflammation against the implant. Objects: In PETP examples Iow degree capsule formation, moderate degree Iymphoplasmocyte infiltration and high degree histiocytic and foreign body type giant cell infiltration have been found out. In e-PTFE examples: moderate degree fibrous capsule formation, moderate degree histiocytic and foreign body giant cell infiltration has been found out. Result: In this experimental study, according to histopathological parameters, e-PTFE is a more convenient material than PETP .But the formation of fibrous capsule in both implant material (Iess in PETP) at the end of 6 th month is insufficient so it has been thought to be resorbed in time and can decrease the degree of medialisation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38 /3 Syf:159-164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale