2001

1. TKKB'DEN / Geçmişten Bugüne
From the Turkish Otohinolaryngology&Head and Neck Surgery Foundation
2. Nazofarenks Karsinomlarında tedavi yaklaşımımız:Ön çalışma sonuçları
Our Therapeutic Approach to Nasopharyngeal Carcinoma:Preliminary Results
3. Boyun Disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)
Syndrome of Inappropriate Secretton of ADH(SIADH) after Neck Dissection
4. İdiopatik Fasiyal Sinir Paralizisinde Prednizolon ve Asiklovir Kombine Ted. Prednizolon Ted.ile karşılaştıırlması
Idiopathic Facial Nerve Paralysis Treatment with Acyclovir and Pred.Compared with Pred. Alone.
5. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkileri
Effects of Three Different Nasal Packing Materials on Postoperative Nasal Mucociliary Clearence after Septoplasty
6. Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri
The Importance of Videolaryngostroboscopy in Benign Vokal Fold Lesions
7. Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
Giant Branchial Cyst Presenting with Neurological Findings
8. Servikal (Plunging) Ranula : Olgu Sunumu
Cervical ( Plunging) Ranula : A Case Report
9. Türk Otolarengoloji Arşivi Kümülatif İndeksi 1962-2000/cilt 1-38 Konu İndeksi Bölüm 1
Cumulative Index for Turkish Archives of Otolaryngology 1962-2000/Volume 1-38 Subject Index Part 1
10. Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
Cochlear Implantation: Patients, Problems and Surgical Complications
11. Kontralateral Akustik Uyarının Spontan Otoakustik Emisyanlar Üzerine Etkileri
The Influences of Contralateral Acoustic Stimulation on Spontaneous Otoacoustic Emissions
12. Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
Masses of Salivary Glands: Analysis of 112 Cases
13. Larengotrakeal S tenozlarda Topikal "Mitomisin-C" Uygulaması
Topical Application of Mitomycin-C by Laryngotracheal Stenosis
14. Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kulak Burun Boğaz Morbiditesi
Postirradiation Morbidity in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma
15. Havayolu Obstrüksiyonu ve Büyüme Geriliğine Yol Açan Yenidoğanın Vallekula Kisti
Vallecular Cyst of the Newbom Presenting with Airway Obstruction and Growth Retardation
16. Fasial Sinirin Sürekli Uyarımlı Monitörizasyonu
Continuous Stimulation Monitoring of the Facial Nerve
17. Larinksin Verrüköz Karsinomu
Verrucous Carcinoma of the Larynx
18. Kolesteatomasız Kronik Otitis Mediada Ossiküloplasti Sonuçları
Results of Ossiculoplasty in Chronic Otitis Media without Cholesteatoma
19. Kronik Tonsillit Tanısında Tonsil Punch Biyopsisinin Yeri Olabilir mi?
Is there a Place for Tonsillar Punch Biopsy in the Diagnosis of Chronic Tonsillitis?
20. Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisinde Pre-operatif Polivinil Alkol Embolizasyonunun Klinik Değeri
Clinical Value of Pre-operative Polyvinyl Alcohol Embolization in Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma
21. Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozasının Ultrastrüktürel İncelenmesi
Ultrastructural Examination of the Middle Ear Mucosa in Chronic Otitis Media
22. Stapes Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
Stapes Surgery: Our Clinical Results
23. Ses Kısıklığı ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal pH Monitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü...
Evaluation of Laryngopharyngeal Reflux by Pharyngeal pH Monitorization in Patients with Hoarseness and Posterior...
24. Odituvar Nöropati
Auditory Neuropathy
25. Majör Burun Defektlerinin Onarımında Alın Flebinin Kullanımı
The Use of the Forehead Flap in the Reconstruction of the Major Nasal Defects
26. Endoskopik Cerrahi Sonrası Toksik Şok Sendromu
Toxic Shock Syndrome Following Endoscopic Surgery
27. Periferik Vertigo Nedeni Olarak Anterior İnferior Serebellar Arter İnfarktı
Anterior Inferior Cerebellar Artery Territory Infaret as Cause of Peripheral Vertigo
28. Rinoplasti Sonrasında Oluşan Ödem ve Ekimoza Steroidlerin Etkileri
Effects of Steroids on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty
29. Otitis Medianın İntrakranial Komp likasyonları
Intracranial Complications of Otitis Media
30. Yüzde Oluşan DefektIerin Onarımında Submental Myükutan Ada Flebi
Submental Myocutaneous Island Flap in the Reconstruction of Facial Defects
31. Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlarının Dağılımı: Patolojik Analiz
Distribution of the Lymph Nodes in Neck Dissection Materials: Pathological Analysis

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale