Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Boyun Disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)
 

Boyun Disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)

Ceryan K., İkiz A.Ö., Demirdelen Y., Güneri E.A., Erdağ T. K.

Amaç: Boyun disseksiyonu sonrası postoperatif dönemde uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH) gelişim sıklığının pros- pektif olarak araştırılması. Gereç ve Yöntem: Baş boyun epidermoid karsinomu tanısı ile boyun disseksiyonu uygulanan 16 hastanın ve değişik nedenIerle farklı KBB operasyonları uygulanan 7 kontrol olgusunun preoperatif ve postoperatif dönemde aşağıdaki verileri kaydedilmiştir Boyun disseksiyonu grubunda kimlik bilgileri, tümör yerleşimi, evre, uygulanan cerrahi, boyun disseksiyonu tipi, internal juguler ven (IJV)'in korunup korunmadığı belirlenmiştir. Her iki grupta da preoperatif olarak kaydedilen Na+, K+, glukoz, kreatinin, BUN, ürik asit, idrar sodyum, kan ozmolaritesi ve idrar ozmolaritesi değerleri postoperatif dönemde ilk 7 gün boyunca her gün izlenmiştir. SIADH tanısı elde edilen Iaboratuar verilerinin değerlendirilmesi ile konulmuştur . Bulgular: Boyun disseksiyonu uygulanan 18 hastanın 4 tanesinde (%22) postoperatif dönemde SIADH gelişmiş, kontrol grubundaki 7 hastanın hiçbirinde SIADH bulguları ortaya çıkmamıştır. Sonuç: SIADH gelişen 4 hastanın tümünde IJV tek taraflı olarak bağlanmıştır. IJV Iigasyonunun SIADH gelişimi riskini anlamlı derecede artırdığı, nodal metastazı olan olgularda da bu riskin istatistiksel anlamlılık sınırında olduğu belirlenmiştir. .

Syndrome of Inappropriate Secretton of ADH(SIADH) after Neck Dissection

Ceryan K., İkiz A.Ö., Demirdelen Y., Güneri E.A., Erdağ T. K.

Objectives: To prospectively evaluate the incidence of syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH) in the postoperative period after neck dissections. Materials and Methods: The following parameters were obtained in the preoperative and postoperative period from 18 patients who had neck dissections with diagnoses of head and neck squamous calI carcinoma and also from 7 patients who were operated for various otolaryngological reasons. Personal files, tumor Iocation, stage, surgical treatment, type of neck dissection, preservation or Iigation of internal jugular vein (IJV) were recorded in the neck dissection group. In each group, Na+, K+, glucose, creatinine, BUN, uric acide, urine sodium, blood osmolarity and urine osmolarity Ievels were recorded preoperatively, as well as postoperatively during the first consecutive 7 days after the operation. The diagnosis of SIADH was established by evaluating the obtained Iaboratoıy data. Results: Postoperatively, SIADH was developed in 4 of 18 patients (22%) who had neck dissections whereas none of the 7 patients in the control group had an evidence of SIADH. Condusion: Internal jugular vein was unilaterally Iigated in all of 4 patients who developed SIADH. The Iigation of the IJV was shown to increase the risk of SIADH development significantly, while this risk was found to be almost significant for patients with cervical metastasis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:14-18

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale