Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri
 

Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri

Üstündağ E., Kansu L., Keskin G., Aydın Ö., İşeri M.

Amaç: Benign vokal kord Iezyonlarında, kord yüzeyini örten dinamik mukozada oluşan fiziksel karakteristiklerin değerlendirilmesinde ve Iezyonların ayırrcı teşhisinde, videolaringostroboskopi (VLS) ile elde edilen paternlerin tanıya ve seçilecek tedavi protokolüne etkisini vurgulamak. Yöntem ve Gereç: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ses Araştırma Birimi'ne ses kısıklığı ile başvuran ve benign vokal kord Iezyonu tanısı alan 99 olgudan elde edilen VLS kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Vokal kordlardaki simetri, amplitüd, peryodisite, mukozal dalga özellikleri, vibratuar siklusun fazları (açık.kapalı) ve glottik kapanma şekilleri değerlendirilerek vokal nodül, polip, intrakordal kist, sulcus vocalis, kontakt granulom ve Reinke ödeminde gelişen stroboskopik bulguların özellikleri saptandı. Bulgular: 99 olgunun 42 (% 42.4)'sinde vokal nodül, 14 (%14.2)'ünde Reinke ödemi, 17 (%17.1)'sinde intrakordal kist, 13 (%13.1)'ünde vokal polip, 10 (%10.1)'unda sulcus vocalis ve 3 (%3)'ünde kontakt granulom saptandı. Glottik kapanma değerlendirildiğinde, nodül ve poliplerde posteriorda glottik açıklık olarak gözlenirken, intrakordal kist ve ödem grubunda genellikle tam bir kapanma mevcuttu. Vibrasyon amplitüdü, polip ve ödem hastalarında şiddetli derecede azalma gösterirken, intrakordal kist hastalarında orta derecede azalma hakimdi. Vibratuar siklusun zaman oranlarını yansıtan faz kapanma karakteristikleri değerlendirildiğinde, nodül ve polip grubunda açık faz hakimiyeti mevcuttu. Bilateral nodül ve sulcus vocalis hastalarının çoğunda faz simetrisi varken, diğer Iezyonlarda ve unilateral vokal nodüllerde faz simetrisi bozuktu. Sulcus vocaIis'te vibratuar sikluslar sırasında horizontal amplitütte azalma ve mukozal dalgada kesintiler gözlendi. Kontakt granulomda mukozal dalga normal, fakat glottal konfigürasyonda bozukluk ön planda idi. Sonuç: Vokal kord patolojilerini uygun klasifiye etmek ve hastalarda ses terapisi veya cerrahi seçiminde yanılma payını azaltmak için VLS kullanımı önemlidir. Faz kapanma paterni, faz simetrisi, glottal konfigürasyon, peryodisite ve mukozal dalga özellikleri tanısal değeri olan en sık kullandığımız VLS paternIeridir.

The Importance of Videolaryngostroboscopy in Benign Vokal Fold Lesions

Üstündağ E., Kansu L., Keskin G., Aydın Ö., İşeri M.

To evaluate the effects of videbl.aryngostroboscopy (VLS) in evaluating the phiysical characteristics of dynamic mucosa that covers vocal fold surface and in the differential diagnosis of those patterns in benign vocal fold Iesions. Materials and Methods: 99 patients who attended to Kocaeli University Medical Faculty Voice Center, with hoarseness and diagnosis of benign vocal fold Iesion had been retrospectively recorded and their VLS records were examined. The symmetry of vocal folds, amplitude, periodicity, mucosal wave properties, phases of vibratory cycle (open-close) and types of glottic closure were evaluated and stroboscopic findings of vocal nodule, polyp, intracordal cyst, sulcus vocalis, ''contact'' granuloma and Reinke's edema were examined. Results: 42.4% of 99 patients had vocal nodule, 14.2% had Reinke's edema, 17% had intracordal cyst, 13% had vocal polyp, 10. 1 % had sulcus vocalis, and 3% had ''contact'' granuIoma. Glottic closure was oberved as a posterior opening in patients with nodule and polyps; where as the closure was complete in intracordal cyst and edema group. Vibration amplitude was markedly decreased in patients with polyp and edema, on the other hand the decrease was Iess prominent in patients with cysts. Open phase predominance was determined in the evaluation of phase closure characteristics of vibratory cycle time rates in the nodule and polyp group. Phase symmetry was observed in patients with bilateral nodules and sulcus vocalis, while phase symmetry was absent in patients with other Iesions and unilateral nodules. A decrease on hori- zontal amplitude and cuttings of mucosal waves were observed in vibratory cycles of sulcus vocalis. Mucosal waves were normal in ''contact'' gronulama, but assymetry in glottic configuration was mast prominent. Conclusion: The usage of VLS is important in proper classification and determining the right therapeutic modalities. Phase closure pattern, phase symmetry, glottal configurations, periodicity, mucosal wave properties are the most common VLS patterns that have great importance in diagnosis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:30-34

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale