Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Kontralateral Akustik Uyarının Spontan Otoakustik Emisyanlar Üzerine Etkileri
 

Kontralateral Akustik Uyarının Spontan Otoakustik Emisyanlar Üzerine Etkileri

Külekçi M., Kavak L., Oysu Ç.

Amaç: Kontralateral akustik uyarının ipsilateral spontan otoakustik emisyonların (SPOAE) amplitüd ve frekanslarına olan etkilerini araştırmak. Yöntem: Unilateral SPOAE'leri olan normal işitmeli 20 olgu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Bu olgularda SPOAE'ler istirahat halinde ve karşı kulağa 75 dB SPL beyaz-gürültü verilerek kayıt edildi. Bulgular: Yirmi olguda amplitüdleri - 6 ile 19 dB SPL (ortalama: 6.3 dB SPL) arasında değişen toplam 30 SPOAE elde edildi. Emisyonların ortalama frekansı 1925 Hz (SS: 1142) olarak hesaplandı. Kontralateral uyarının eşliğinde yapılan ölçümlerde ortalama SPOAE amplitüd ve frekansı sırasıyla 3.6 dB SPL ve 2004 Hz bulundu. Emisyon amplitüdleri tüm frekanslarda kontralateral uyarı ile baskılanırken bu etki 2 ve 3 kHz frekanslarında daha belirgindi. Kontralateral akustik uyarana yanıt olarak tüm SPOAE frekanslarında artış saptandı. Sonuç: Kokleanın efferent innervasyonunun akustik olarak uyarılması kokleanın aktif mikro-mekaniklerinde ve dolayısıyla SPOAE amplitüd ve frekanslarında, frekansa özgü değişikliklere neden olur.

The Influences of Contralateral Acoustic Stimulation on Spontaneous Otoacoustic Emissions

Külekçi M., Kavak L., Oysu Ç.

Objective: To investigate the influences of contralateral acoustic stimulation on amplitudes and frequencies of spontaneous otoacoustic emissions (SPOAEs). Materials and Methods: Twenty voluntary participants with normal hearing and unilateral SPOAE were included in the study. Emissions were recorded before and during stimulation of contralateral ear with 75 dB SPL white-noise. Results: From 20 cases, thirty SPOAEs with amplitudes ranging between - 6 to 19 dB SPL (mean: 6.3 dB SPL) and with a mean frequency of 1925 Hz were recorded. During contralateral stimulation, the mean amplitude and frequency of SPOAEs were found to be 3.6 dB SPL and 2004 Hz respectively. The suppressive effect of contralateral noise on SPOAEs were present at all frequencies with a higher significance in 1 to 3 kHz frequency range. In all SPOAE frequencies, an upward shift was noted during contralateral acoustic stimulation. Conclusian: Acoustical stimulation of efferent innervation of the cochlea causes alterations in its active micro-mechanics and therefore in amplitudes and frequencies of SPOAEs with a frequency selective manner.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:2 Syf:96-101

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale