2002

1. Diabetik Sıçanlarda Ağız Mukozasındaki Histopatolojik Değişiklikler
Histopathological Changes in the Oral Mucosa of Diabetic Rats
2. Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılımının Rijit Endoskoplarla Değerlendirilmesi*
The Evaluation of the Tumor Extension of the Laryngeal (arcinoma with Rigid Endoscopes
3. Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tanı Doğruluklarının Karşılaştırılması
The Diagnostic Accuracy of the Clinical Examination and the Computed T omography Findings in Patients with Laryngeal...
4. Ani işitme Kayıplı Olgularımızda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of the Treatment and Prognosis in our Patients with Sudden Sensorineural Hearing Loss
5. Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlarının Elektromiyografi ile İncelenmesi
Electromyographic Findings of Spinal Accessory Nerve Functions after Neck Dissections
6. Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar
Rare Lesions Located in Nuchal Region
7. Larinks Tüberkülozu
Laryngeal Tuberculosis
8. Parotis Bezinde Miyoepitelyal Sialadenit (MESA) Zemininde Gelişen Monositoid B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*
Monocytoid B Cell Lymphoma of the Parotid Gland Developed in Myoepithelial Sialadenitis: A Case Report
9. Endonazal Cerrahi Sonrası Nazal Kavite Bakımında Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin...
Efficacy of Rhinomer® Force 3 versus a Serum Physiological Spray in Post-operative Care of the Nasal Cavity...
10. Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlarımız
Our Results for Pectoralis Major Myocutaneous Flap in Reconstructive Head and Neck Surgery
11. Rinoplasti Cerrahisinde Eksternal ve Endonazal Yaklaşım Metod ve Endikasyonlarının Karşılaştırılması
Comparison of Methods and Indications by External and Endonasal Approach in Rhinoplastic Surgery
12. Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar
Microdebrider and Complications in Endoscopic Surgery for Nasal Polyposis
13. Görsel Geribesleme ile Vestibüler Rehabilitasyon (GGVR)
Vestibular Rehabilitation with Visual Feed-back (VRVF)
14. Çocuk ve Adolesanlarda Periferik Vestibüler Problemler
Peripheral Vestibular Problems in Children and Adolescents
15. Orta Kulak Mikrocerrahisinde Değer Taşıyan Pratik Özellikler*
Practical Features Valuable in Microsurgery of Middle Ear
16. Ağız Tabanında Dermoid Kist
Dermoid Cyst of the Floor of the Mouth
17. Parotis Lojunda Yerleşik Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
Pilomatrixoma Located in the Parotis Region: A Case Report
18. Dev Maksiller Antral Mukosel: Olgu Sunumu
Giant Mucocele of the Maxillary Antrum: Report of a Case
19. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımında Önemli Bir Landmark: Eminentia Arcuata
An Important Landmark in the Middle Cranial Fossa Approach: The Arenate Eminence*
20. Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Schwannom: Olgu Sunumu
Schwannoma Arising from Cervical Sympathetic Chain: A Case Report
21. Allerjik Rinit Tedavisinde Mometazon Furoat ile Azelastin Hidroklorür İçeren Nazal Spreylerin Etkinliklerinin...
Evaluation of Efficacy of Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate and Azelastine Hydrochloride...
22. Temporal Kemik Kırıklarına Bağlı Fasiyal Paralizilerde Cerrahi Tedavi ve Sonuçları
The Surgical Treatment of Facial Paralysis due to Temporal Bone Fractures and Results
23. Topikal Kortikosteroid Olan Budesonidin Rat Nazal Mukozasına Etkisi
The Effect of Budesonide that is the Topical Corticosteroid on the Rat Nasal Mucosa (Experimental Study)
24. Baş ve Boyun Schwannomlan
Head and Neck Schwannomas
25. Akut Tonsillofarenjit Hastalarında Rapid Strep A Testinin Güvenilirliği
Reliability of Rapid Strep A Test in Acute Tonsillopharyngitis
26. Supratip Saddle Nose Deformitesinin Lateral Krus Rotasyonu (Flying Wings) ile Tamiri
The Lateral Crus Rotation Technique (Flying Wings) in the Correction of the Supratip Saddie Nose Deformity
27. Erişkinlerde Fasiyal Sinirin Parolis Bezi içindeki Dallanma Paterni ve Retromandibüler Venle ilişkisinin incelenmesi
Intraparotid Anatomy of the Facial Nerve and Retromandibular Vein in Adults
28. Okul Öncesi Kreş Çocuklarında Efüzyonlu Otitis Media
Otitis Media with Effusion in Pre-school Children
29. Preaurikular Bölgede Ter Bezlerinden Kaynaklanan Silindroma Olgusu
A Case of Cylindroma of the Sweat Glands in Preauricular Region
30. Yıldırım Çarpmasına Bağlı işitme Kaybı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Hearing Loss Related with Lightening Strike: A Case Report and Literature Review

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale