Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tanı Doğruluklarının Karşılaştırılması
 

Total Larenjektomi Yapılmış Larenks Kanserli Hastalarda Klinik ve Radyolojik Tanı Doğruluklarının Karşılaştırılması

Cüreoğlu S., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Yılmaz F., Bükte Y., Oktay M.F.

Amaç: Larengeal karsinomun tedavi öncesi doğru şekilde değerlendirilmesi tedavi seçiminde olduğu kadar değişik tedavi yöntemlerinin sonuçlarının karşılaştırılması açısından da önemlidir. Bu çalışmada tedavi öncesi mikrolaringoskopik bulgular ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularıyla histopatolojik bulguların birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını araştırdık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada derin larengeal tutulum ya da ekstralarengeal yayılımı olan 35 hasta (34 erkek, 1 kadın) incelendi. Her bir hastanın anamnezi, klinik muayenesi (mikrolaringoskopi ve biyopsi dahil) ve BT incelemesi yapıldı. Cerrahi spesmenler aksiyel BT planına paralel şekilde kesildi. Histolojik bulgular, klinik ve BT bulgularıyla karşılaştırıldı. Her bir tanısal yöntemin preterapötik değerlendirmeye olan etkisi incelendi. Bulgular: Klinik değerlendirme, tümörün larengeal kartilajlara ve ekstralarengeal yumuşak dokulara invazyonunu saptamada tek başına başarısız bulundu; evreleme doğruluk yüzdesi düşüktü (%57). Klinik değerlendirme BT ile kombine edildiğinde ise evreleme doğruluğu anlamlı olarak arttı (%86). Sonuç: Derin larengeal yapılar ve ekstralarengeal dokuların tutulumunu saptamada klinik, endoskopik ve radyolojik bulguların interdisipliner biçimde ele alınması zorunludur.

The Diagnostic Accuracy of the Clinical Examination and the Computed T omography Findings in Patients with Laryngeal...

Cüreoğlu S., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Yılmaz F., Bükte Y., Oktay M.F.

Objectives: An accurate pretherapeutic evaluation of laryngeal carcinoma is required for treatment planning as well as for evaluation and comparison of the results of different treatment modalities. The purpose of our study was to determine whether microlaryngoscopic findings and CT imaging correlate with histopathological findings or not. Material and Methods: In this study, thirty-five cases of laryngeal cancer with deeply invading up to the limits of larynx or extralaryngeal extension were studied. Each patient had a history, clinical evaluation (including microlaryngoscopy and biopsy), and CT examination. The surgical specimens were cut in wholeoorgan slices parallel to the plane of the axial CT images. The histological findings were compared with the clinical and CT findings. The impact of each diagnostic method on pretherapeutic evaluation was analyzed. Results: Clinical evaluation alone failed to identify tumour invasion of the laryngeal cartilages and of the extralaryngeal soft tissues, resulting in a low staging accuracy (57%). The combination of clinical evaluation and an additional CT imaging resulted in significantly improved staging accuracy (86%). Conclusion: An interdisciplinary evaluation of clinical, endoscopical, and radiological findings is mandatory to deteel the involvement of deep laryngeal or extralaryngeal tissues.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 syf:189-195

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale