Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlarımız
 

Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlarımız

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Amaç: Pektoralis major miyokutanöz flebinin, baş-boyun bölgesindeki geniş defektierin rekonstrüksiyonundaki etkinliğini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: 1992-2000 yılları arasında pektoralis major miyokutanöz flebi (PMMF) ile rekonstrüksiyon yaptığımız farklı histopatolojilerdeki 14 baş-boyun tümörlü olgu çalışma kapsamına alındı. Hastaların 3'ü kadın, 11 'i erkekti ve yaşları 26-73 arasında (ortalama yaş: 56.25) değişmekte idi. Olguların hepsi tümör rezeksiyonunu takiben aynı seansta pektoralis major miyokutanöz flebi ile rekonstrükte edildiler. Bu çalışmada pektoralis major miyokutanöz flebi, kullanım endikasyonlarımız ve postoperatif komplikasyonlar yönünden literatür eşliğinde değerlendirilerek, flebin fonksiyonelliği ve güvenilirliği araştırıldı. Bulgular: 14 olgudan oluşan serimizde, 1 olguda parsiyel nekroz, 1 olguda sütür hattı ayrılması, 1 olguda fistül ve 1 olguda seroma gelişti. Diğer 10 olguda ise herhangi bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Pektoralis major miyokutanöz flebinin geniş baş-boyun defektierinin rekonstrüksiyonunda, fonksiyonel ve güvenilir bir seçenek olduğunu düşünüyoruz.

Our Results for Pectoralis Major Myocutaneous Flap in Reconstructive Head and Neck Surgery

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Objectives: To evaluate the ettideney of the pectoralis major myocutaneous flap for reconstruction of high-volume defects in the head and neck region. Materials and Methods: Between 1992-2000, 14 cases with head and neck caneers, who were applied pectoralis major myocutaneous flap for reconstruction, were included in this study. 3 of the cases were female and 11 of them were male. Their ages were between 26-73 (mean age: 56.25). All the cases were reconstructed with pectoralis major myocutaneous flap in the same operation after the tumor resection. In this study, pectoralis major myocutaneous flap was evaluated with literature for applying indications and post-operative complications. In this way, the reliability and functionality of the flap was searched. Results: In dur series of 14 cases, partial necrosis was found in one case, fistula in anather case, seroma and dehiscence were found at the other two. No complications were found at the rest of the ten cases. Conclusion: We think that pectoralis major myocutaneous flap is a functiona! and reliable ehdice for reconstruction of high-volume defects in the head and neck region.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:94-99

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale