Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Çocuk ve Adolesanlarda Periferik Vestibüler Problemler
 

Çocuk ve Adolesanlarda Periferik Vestibüler Problemler

Üneri A., Türkdoğan D.

Periferik vestibüler problemler çocuk ve adolesanlarda nadir olarak rapor edilirler. Çalışmamızda, kliniğimizde periferik vestibüler hastalık tanısı alan 34 olguyu sunuyoruz. Ayrıntılı anamnez ve aile öyküleri alınan tüm olguların nörotolojik ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Bütün hastalara saf ses odyometri, timpanornetri, elektronistagmografi (ENG) ve videonistagmografi (VNG) uygulandı. Otuz (%88) olguda taşıt tutması, 12 (%35) olguda migren atağı, 29 (%85) olgunun birinci derece akrabalarında migren atağı, 22 (%65) olgunun birinci derece yakınlarında ise baş dönmesi öyküsü elde edildi. ENG ve VNG analizleri sonucunda olgularda iki tipte nistagmus tespit edildi: spontan vestibüler nistagmuslar (%41) ve pozisyonel vestibüler nistagmuslar (%59). Odyometrik incelemelerde dört olguda (% 12) alçak frekansları tutan bilateral sensörinöral işitme kaybı (SNiK) tespit edildi. Otuz (%88) olgunun saf ses ortalamaları normal sınırlarda olmakla birlikte bu olguların yirmi sekizinde (%82) bilateral alçak frekansların yüksek frekanslardan ortalama 10 dB daha düşük olduğu bulundu. Kalorik test analizlerinde 8 olguda (%23.5) tek taraflı azalmış kalorik cevap tespit edildi. Sonuç olarak, migrenle bağlantıları olan olguların periyodik olarak periferik vestibüler ataklar geçirebileceğini, bu atakların yalnızca spontan vestibüler nistagmusla seyreden dizziness atakları olabileceği gibi benign paroksismal pozisyonel vertigo atakları ya da dalgalı SNiK ile giden tipik vestibüler ataklar şeklinde de görülebileceğini düşünmekteyiz.

Peripheral Vestibular Problems in Children and Adolescents

Üneri A., Türkdoğan D.

Peripheral vestibular problems are rarely reported in children and adolescents. In this study, we present 34 cases with a diagnosis of peripheral vestibular disease. The subjects having a detailed analysis of persanal and family histories were evaluated with neurotological and neurological examinations. Pure tane audiometry, tympanometry, electronystagmography (ENG) and videonystagmography (VNG) tests were applied. Thirty (88%) cases had motian sickness, 12 (35%) cases had migraine attacks and 29 (85%) cases had first degree relatives with migraine and 22 (65%) cases had first degree relatives with a history of dizziness. Two kinds of nystagmus were detected due to ENG and VNG: spontaneous vestibular nystagmus (41 %) and positional vestibular nystagmus (59%). Bilateral sensorineural hearing lass (SNHL) of law frequencies were detected in 4 (12%) cases. The pure tane averages of 30 (88%) cC\ses were between normallimits but, law frequencies were 10 dB lower than the high frequencies bilaterally. Decreased unilateral caloric respofIse was detected in 8 cases (23.5%). As a conclusion, the subjects with an associated migraine may solely have spontaneous vestibular nystagmus; these attacks may present as dizziness attacks with spontaneous vestibular nystagmus, as well, may present as typical vestibular attacks with benign paroxysmal positional vertigo or fluctuating SNHL.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:120-124

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale