Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Topikal Kortikosteroid Olan Budesonidin Rat Nazal Mukozasına Etkisi
 

Topikal Kortikosteroid Olan Budesonidin Rat Nazal Mukozasına Etkisi

Candan H., Poyrazoğlu E., Yıldırım Ş., Güngör A., Basutcu S.

Çalışmada rinit tedavisinde sıklıkla kullanılan topikal kortikosteroidlerin mukozal etkinlikleri rat burnunda araştırıldı. Çalışma grubuna alınan 10 ratın burnuna günde iki kez 10 µL dozunda topikal kortikosteroid olarak budesenid, kontrol grubundaki 6 ratın burnuna ise serum fizyolojik 21 gün süreyle uygulandı. Biri önde kesici dişler, biri arkada sert damak seviyesinden ve bir diğeri de ikinci trakeal halka seviyesinden alınan üç ayrı kesitteki histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. Ödem, silyer kayıp, intraepitelyal kayıp açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Fibrozis ile ön kesitlerdeki epitel kalınlığındaki artma ve arka kesitlerdeki inflamatuar hücre infiltrasyonu, goblet hücre artışı anlamlı bulundu.Budesonidin nazal mukozada güvenle kullanılabilecek topikal kortikosteroid olduğu tespit edildi.

The Effect of Budesonide that is the Topical Corticosteroid on the Rat Nasal Mucosa (Experimental Study)

Candan H., Poyrazoğlu E., Yıldırım Ş., Güngör A., Basutcu S.

In this study efficacy of frequently used topical corticosteroids in rhinitis of rat nose was investigated. Topical corticosteroid, budesenide was applied twice aday 10 µL into the noses of 10 rats in study group and serum physiologic was applied into noses of 6 rats in control group for 21 days. Histopathologic findings from three different sites, one from anterior site nearby incisar teeth, one from posterler site around hard palale and one from second tracheal ring were correlated. There were no significant differences regarding edema, ciliary loss and intraepithelialloss. Fibrosis, increase in epithelial thickness at anterior slides, infiltration of inflammatory cells at posteridr slides and increase in goblet cells were found significant. Budesonide was found as a safe topical corticosteroid for nasal mucosa.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:1 Syf:23

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale