Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Erişkinlerde Fasiyal Sinirin Parolis Bezi içindeki Dallanma Paterni ve Retromandibüler Venle ilişkisinin incelenmesi
 

Erişkinlerde Fasiyal Sinirin Parolis Bezi içindeki Dallanma Paterni ve Retromandibüler Venle ilişkisinin incelenmesi

Seven H., Turgut S., Alkan S., Şan B.

Amaç: Bu çalışmada periferik fasiyal sinirin intraparotid dallarının anastomozlarını incelemek, yeni varyasyonlarını araştırmak ve parotis cerrahisi açısından önemini vurgulamak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 29-78 yaşları arasında (ort 51.6) 9 kadın, 16 erkek toplam 25 kadavranın sağ ve sol parotis bezieri içinden geçen 50 fasiyal sinirin diseksiyonu yapıldı. Fasiyal sinirin intraparotid dallarının anastomozları ve anatomik varyasyonlarıKatz-Catalano sınıflamasına göre incelendi. Ayrıca fasiyal sinirin retromandibüler yen ile ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Katz-Catalano sınıflamasına göre kadayraların % 16'sında tip I, %8'inde tip II, %20'sinde tip III, %44'ünde Tip IV, % 12'sinde tip V fasiyal sinir konfigürasyonu belirlendi. Sağ ve sol fasiyal sinirlerin anatomik seyirleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Fasiyal sinirin dallarının %82 oranda retromandibüler venin lateralinde, % 18 oranında ise bazı üst dallarının venin medialinde seyrettiği görüldü. Literatürde yayınlanmamış varyasyon tespit edilmedi. Sonuç: Fasiyal sinirin intraparotid dallarının anatomik varyasyonları farklı toplumlarda değişik oranlarda görülebilmektedir.

Intraparotid Anatomy of the Facial Nerve and Retromandibular Vein in Adults

Seven H., Turgut S., Alkan S., Şan B.

Objectives: The purpose of the present study is to layout the different characteristics related to intraparotideal distribution and anastomoses of the facial nerve in our community. We also report new variations in the facial nerve branching that have not been previously published. Materials and Methods: A total of 50 facial nerve dissections were performed on 9 female and 16 male cadavers with ages ranging between 29 and 78 (mean 51.6). According to the branching patterns of the facial nerve and to the communication of branches, they were grouped into 5 types. Results: According to Katz Catalano classification, Type i 16%, Type ii 8%, Type III 20%, Type LV 44% and Type V 12% facial nerve configurations were noted. In 82 % of the cases the retromandibular vein was located on medial side of the upper and lower trunks of the facial nerve, and in 18%, the course of the retromandibular vein was lateral to the lower trunks and medial to the upper trunks. No new anatomic variation was observed compared our literature knowledge. Conclusion: The anatomic variations of the intraparotid branches of the facial nerve may be observed to exist in different rates in different populations.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:1 Syf:48

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale