2003

1. Topikal Mometazon Furoat Nazal Sprey Tedavisinin Alerjik Rinit Kliniği, IL-4 ve IL-8 Düzeyleri Üzerine Etkisi
The Effects of Topical Mometasone Furoate Nasal Spray Therapy on Allergic Rhinitis Symptoms, IL-4, and IL-8 Level
2. Bilateral Reküren Laringeal Sinir Paralizisinde Düzelme Için Krikotiroid Kaslara Botulinum Toksin Enjeksiyonu
Botulinum Toxin Injections to Cricothyroid Muscles for Relief of Bilateral Recurrent Laryngeal Nerve Paralysis
3. Supraglottik Kanserlerde Okkült Lenf Bezi Metastazı
Occult Lymph Node Metastases in Supraglottic Caneers
4. Adenotonsiller Cerrahide Prion-benzeri Proteinlerin Bulaşma Riski: 'Iatrojenik' Varyant Creutzfeldt-Jacob ...
The Transmission Risk of Prion-like Proteins in Adenotonsillar Surgery: 'Iatrogenic' Variant Creutzfeldt-Jakob ...
5. Seyrek Görülen Bir Patoloji: Kikuchi-fujimoto Hastalığı
A Rare Pathological Entity: Kikuchi-fujimoto Disease
6. Trakeal Stenozda Median Sternotomi ile Trakeal Rezeksiyon ve Uç-uca Anastomoz
Median Sternotomy Approach for Tracheal Resection and End-to-End Anastomosis in Tracheal Stenosis
7. Rosai-Oorfman Hastalığı (Masif Lenfadenopatili Sinüs Histiositozis): Olgu Sunumu
Rosai-Dorfman Disease (SinusHistiocytosis with Massiye Lymphadenopathy): A Case Report
8. Ani işitme Kaybı Olgularında Steroid, Asiklovir ve Steroidle Birlikte Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonuçlarının ...
The Comparison of the Treatment Results of Sudden Sensorineural Hearing Loss with Steroid, Acyclovir and ...
9. Topikal İmidazolin TürevIeri ve Oral Psödoefedrinin Dekonjestan Etkilerinin Sağlıklı Kişilerde Akustik Rinometri ile...
Evaluation of Decongestive Effect of Topicallmidazoline Derivatives and Oral Pseudoephedrine with Acoustic...
10. Sinonazal Cerrahide Farklı İntravenöz Sedasyon Teknikleri
Different Intravenous Sedation Techniques During Sinanasal Surgery with Local Anaesthesia
11. Nazal Spreylerde Kullanılan Benzalkonyum Kloridin Mukozal Etkileri
Mucosal Effects of Benzalkonium Chloride Used in Nasal Sprays
12. Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel
Mixed Laryngopyocele: A Case Report
13. Fasyal Paralizi Tedavisinde "Mesh Polipropilen" ile Statik Askılama
Static Suspension Using Mesh Polypropylene for Treatment of Facial Paralysis
14. Rekürren Tonsillit Nedeni ile Tonsillektomi Yapılan Çocuklarda Tonsil Yüzeyel ve Derin Mikroflorası
Surface and Core Microflora of the Tonsils in Children Undergoing Tonsillectomy for Recurrent Tonsillitis
15. Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile Antihistaminik Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Leukotriene Receptor Antagonist and Antihistamine Therapy in Seasonal Allergic Rhinitis
16. Endoskopik Dakriosistorinostomi: 'Ilk Olgulardaki Cerrahi Zorluklar'
Endoscopic Dacryocystorhinostomy: 'OperaliYe Problems in the Initial Cases'
17. Tükürük Bezi Habis Tümörleri
Malignant Tumors of the Salivary Glands
18. Ani işitme Kaybında Sigara Alışkanlığı
Smoking Habits in Sudden Hearing Loss
19. Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu (Latero-Servikal Fonksiyonel Disseksiyon)
Functional Neck Dissection (Latero-Cervical Functional Dissection)
20. Larengeal Tüberküloz
Laryngeal Tuberculosis
21. Forestier Hastalığı (Vertebral Ankilüzan Hiperostoz, Diffüz idiüpatik Skeletal Hiperostoz)
Forestier's Disease (Vertebral Ankylosing Hyperostosis, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis)
22. Larinkste Yerleşimli Ankasitik Kist: Olgu Sunumu
Oncocytic Cyst of the Larynx: A Case Report
23. Kronik Vertigolu Hastalarda Oral Pirasetam Kullanımı
Oral Piracetam in Patients with Chronic Vertigo
24. Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü
The Role of Free Oxygen Radicals in Adenoid Hypertrophy
25. Ani işitme Kaybında Risk Faktörleri
Risk Factors in Sudden Hearing Loss
26. Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunum
Hyaline Vascular Castleman's Disease: A Case Report
27. Bir Larengeal Amiloidozis Olgusu
A Case of Laryngeal Amyloidosis
28. Ani işitme Kayıplarında Altı Yıllık Tedavi Sonuçlarımız ve Odyolojik Bulguların Prognoza Etkisi
Six Years'Experience and the Relation between Odiologic Findings and Prognosis
29. Serum Demir Düzeyi ve Tekrarlayan Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Serum Iron Level and Recurrent Upper Airway Infections
30. İlkokul Çağındaki Çocuklarda KBB Hastalıkları Tarama Sonuçlarının Sosyoekonomik Seviyeye Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Otorhinolaryngological Disease-Screening Results and Socioeconomic Status in Primary School Children
31. Kikuchi-fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
Kikuchi-fujimoto Disease: A Case Report
32. Polimorf Düşük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi
Polymorphous Low-Grade Adenocarcinoma: A Rare Type of Parotid Neoplasm
33. İntrakranyal Komplikasyonlarla Seyreden Silent Mastoidit: Olgu Sunumu*
Silent Mastoiditis Proceeding with Intracranial Complication: A Case Report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale