Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü
 

Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., İlhan N., Çetiner H.

Özet Amaç: Adenoid hipertrafisinin etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolünün araştırılması. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya adenoidektomi yapılması planlanan 91 hasta alındı. Hastalardan adenoidektomi yapılmadan önce ve adenoidektomiden iki hafta sonra iki ml venöz kan alınarak plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyelerine bakıldı. Ayrıca adenold spesmeninden de doku malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Plazma malondialdehit seviyesi adenoidektomi öncesi ortalama 36.25:1:11.50 nmoljgrHb iken adenoidektomiden iki hafta sonra ortalama 32.38:1:8.17 nmoljgrHb olarak bulundu (p<0.05). Plazma süperoksitdismütaz seviyesi ise ameliyattan önce ortalama 1097.47:1:353.04 U/grHb, ameliyattan sonra ise 1300.49:1:397.95 U/grHb olarak bulundu (p<0.05). Adenoid dokusundaki malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri sırasıyla 6.86:1:2.99 U/mg protein ve 1.52:1:0.94 U/mg protein olarak bulundu. Adenoid dokusundaki malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri arasında korelasyon olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuç: Bu bulgularla serbest oksijen radikallerinin adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde roloynayabilecek faktörlerden biri olduğunu ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması ge rektiğini düşünmekteyiz.

The Role of Free Oxygen Radicals in Adenoid Hypertrophy

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., İlhan N., Çetiner H.

Objectives: To investigate the role of free oxygen radicals in the etiopathogenesis of adenold hypertrophy. Materials and Methods: Ninety-one patients planned to have adenoidectomy were included in the study. The levels of plasma malondialdehyde and superoxide dismutase were measured in the venous bload, which was taken from the patients before and two weeks after adenoidectomy. Furthermore, the levels of malondialdehyde and superoxide dismutase in adenoid specimens were alsa measured. Results: The mean plasma levels of malondialdehyde were measured as 36.25+/-11.50 nmoljgrHb before adenoidectomy and 32.38+/-8.17 nmoygrHb two weeks af ter adenoidectomy (p<0.05). The mean levels of superoxide dismutase were measured as 1097.47+/-353.04 U/grHb before adenoidectomy and 1300.49+/-397._ U/g.!'Hb t_o weeks after adenoidectomy (p<0.05). Thefevels of malondialdehyde and superoxide dismutase in adenoid tissue were 6.86+/2.99 U/mg protein and 1.52+/-0.94 U/mg sequentially. The levels of malondialdehyde and superoxide dismutase were not correlated with the plasma levels of malondialdehyde and superoxide dismutase before and after adenoidectomy (p>0.05). Conclusion: Regarding the findings we think that free oxygen radicals may be a factar in the etiopathogenesis of adenoid hypertrophy and this subject is in need of further studies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/3-2003 Sy:146-150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale