Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Serum Demir Düzeyi ve Tekrarlayan Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
 

Serum Demir Düzeyi ve Tekrarlayan Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Akbaş Y., Pata Y.S., Özcan C., Talas D., Ünal M., Görür K.

Özet : Bu çalışmada sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren olgularda serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeyleri araştırıldı. Çalışma grubu son altı ay içerisinde üç ve daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren 43 hastadan (22 kadın, 21 erkek), kontrol grubu ise enfeksiyon dışı sebeplerle başvuran 30 kişiden (14 kadın, 16 erkek) oluşturuldu. Yaş ortalaması çalışma grubunda 39 ± 14, kontrol grubunda 43 ± 13 idi. Hemogram, demir, ferritin ve demir bağlama kapasiteleri bakıldı. Serum demir düzeyi sık enfeksiyon geçiren grupta anlamlı derecede düşük tespit edildi (p<0.05). Geçirilen enfeksiyon sayısı ile demir eksikliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlendi (r= -0.306, p=0.04). Bu hastalarda serum demir düzeylerine bakılması ve gerekirse demir destek tedavisi verilmesinin enfeksiyon sıklığını azaltmada yararlı olacağı düşünüldü.

Serum Iron Level and Recurrent Upper Airway Infections

Akbaş Y., Pata Y.S., Özcan C., Talas D., Ünal M., Görür K.

In this study, we investigated the relationship between frequent upper airway infections and serum iron, ferritin levels and iron binding capacity. Study group who had 3 or more upper airway infections within last six months consisted of 43 patients (22 female and 21 male, average age 39 ± 14) and control group of 30 patients (14 female and 16 male average age 43 ±13) with complaints of irrelevant etiology, Hemoglobulin, ferritin levels and iron binding capacity were detected. Serum iron levels were found to be significantly decreased in study group (p<0.05). There was a significant relationship between serum iron levels and frequent upper airway infections, Serum iron leve! deficiency must be investigated in patients with frequent upper airway infections. In these cases, iron administration may decrease the frequency of the infections.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/4-2003 Sy:209-212

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale