Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Polimorf Düşük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi
 

Polimorf Düşük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi

Gökçeer T., Karaaslan O., Toros Zer S., Akkaynak Ç., Noshari Kahve H., Yaylacı A.

Özet: Polimorf düşük dereceli adenokarsinom özellikle palatumdaki minör tükürük bezlerini tutan nadir bir tümördür. Bu tümör aynı zamanda terminal duktus karsinomu, lobüler karsinom, papiller düşük dereceli adenokarsinom ve trabeküler adenokarsinam olarak da bilinmektedir. Tükürük bezIerinde gelişen adenokarsinomlar, histomorfoloji ve klinik gidiş açısından heterojen bir grubu oluştururlar ve patologlar tarafından yanlışlıkla pleomorfik adenom veya adenoid kistik karsinam olarak teşhis edilebilirler. Ayrıca, perinöral invazyona neden olabilecek infiltratif gelişme göstermesine rağmen, lokal rekürrens, lokal veya uzak metastaz oranları oldukça düşüktür. Polimorf düşük dereceli adenokarsinomu uygun şekilde tedavi edebilmek için, baş ve boyun cerrahiarının bu konuda bilgili olmaları gerekmektedir. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde pleomorfik aderlam olarak değerlendirilen, ancak polimorf düşük dereceli adenokarsinam olarak tanısı kesinleşen bu olgu yayına değer bulundu.

Polymorphous Low-Grade Adenocarcinoma: A Rare Type of Parotid Neoplasm

Gökçeer T., Karaaslan O., Toros Zer S., Akkaynak Ç., Noshari Kahve H., Yaylacı A.

Polymorphous law-grade adenocarcinoma is an unusual tumour that has been described as occurring in the minor salivary glands, particularly of the paIate. It has also been called terminal duct carsinoma, lobular carsinoma, papillary lowgrade adenocarcinoma and trabecular adenocarcinoma. Adenocarcinomas of the salivary glands are heterogenous group both in terms of histomorphology and clinical course and the pathologist can misdiagnose this tumor as pleomorphic adenoma or adenoid cystic carsinoma. As well, despite an infiltrative growth pattern, which frequently results in perineural invasion, this tumor has a law local recurrence rate and remarkable infrequency of local or distant metastasis. In order to provide appropriate therapy for polymorphous low-grade adenocarcinoma, oral head and neck surgeons must be famil iar with this neoplasm. We describe a patient with polymorphous low-grade adenocarcinoma arising in the parotid gland that was originally diagnosed as pleomorphic adenoma in fine needle aspiration biopsy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/4-2003 Sy:224-229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale