2004

1. Larenks Skuamöz Hüc. Karsinom.Tümör İnvazyon Derinliği ile Servikal Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişkinin Değerlen..
Evaluation of Correlation Between Tumor Invasion Depth&Cervical Lymph Node Metastasis in Laryngeal Squamous Cell Carcino
2. Kronik Otitis Medianın Kulak Zarı, İşitme Fonksiyonları ve Orta Kulak Mukozasına Etkileri
The Effects of Chronic Otitis Media on Tympanic Membrane, Hearing Function and Middle Ear Mucosa
3. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Başarısızlık Nedenleri - Anatomik Belirleyiciler ve Bilgisayarlı Tomografi Yardımı
Causes of Failure in Endoscopic Sinus Surgery - Anatomical Landmarks and the AID of Computed Tomography
4. Bazı Topikal Otik Damlaların Orta Kulak Patojenlerine In Vitro Etkileri
In Vitro Activity of Some Topical Ear Drops Against Middle Ear Pathogens
5. Konjenital İletim Tipi İşitme Kaybının Nadir Bir Sebebi: Nager Sendromu
A Rare Cause of Congenital Conductive Hearing Loss: Nager Syndrome
6. Rino-Serebral Mukormikozis: Üç Olgu Sunumu
Rhino-Cerebral Mucormycosis: Report of Three Cases
7. Frontal Sinüs Defektlerinin Kostal Kemik Greftle Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Frontal Sinus Defects with Costal Bone Graft
8. Vokal Kord Lezyonlarında İntrakordal Hidrodiseksiyon Tekniği ve Sonuçları
Intracordal Hydrodissection Method at Vocal Cord Lesions by Lateral Microflap Technique and Results
9. Açık Rinoplasti Tekniği ile Nazal Septal Perforasyon Onarımı
Nasal Septal Perforation Repair Using Open Rhinoplasty Technique
10. Ani İşitme Kayıplı Hastaların Genel Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları
General Evaluation of the Patients with Sudden Hearing Loss and Treatment Results
11. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
Outcomes of Endoscopic Sinus Surgery
12. Diabetli Bir Hastada Multipl Kraniyal Sinir Tutulumu Gösteren Kavernöz Sinüs ve İnternal Karotid Arter Trombozu
Cavernous Sinus and Internal Carotid Artery Thrombosis with Multipl Cranial Nerves Paralysis in a Diabetic Patient
13. İzole Mukozal Larengeal Kandidiazis: Olgu Sunumu
Isolated Laryngeal Mucosal Candidiasis: A Case Report
14. Parotis Bezi Kaynaklı Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu
Myoepithelioma of the Parotid Gland: A Case Report
15. Bir Olgu Nedeniyle Glomus Karotikum Tümörleri ve Cerrahi Tedavi Öncesi Embolizasyon
A Case Report of Glomus Caroticum Tumors and Preoperative Embolisation
16. Sıçanlardaki Tiner İnhalasyonunun Burun Mukozası Üzerine Etkileri
Effects of Thinner Inhalation on the Rat Nasal Mucosa
17. Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda Rekürrensin Değerlendirilmesi
Postoperative Evaluation of Recurrence in Operated Chronic Otitis Media Cases with Cholesteatoma
18. Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu
Ossicular Reconstruction in Chronic Otitis Media
19. Çocuk Hastalarda Kronik Rinosinüzit ve Efüzyonlu Otitis Media Arasında İlişki Var mı?
Is there a Relationship between Chronic Rhinosinusitis and Otitis Media with Effusion in Pediatric Patients?
20. Larinks Psödosarkoması: Olgu Sunumu
Pseodosarcoma of the Larynx: A Case Report
21. Acil Trakeotomide Fatal Komplikasyon
The Fatal Complication of Emergency Tracheotomy
22. Çocuklarda Trakeotomi Sonrası Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulaması: İki Olgu Sunumu
Dilatation and Stent Application in the Management of PosttracheostomyTracheal Stenosis in Child.:Report of Two Cases
23. Rinoskleroma: Olgu Sunumu
Rhinoscleroma: A Case Report
24. Romatoid Artritte Orta Kulak Eklemlerinin Tutulumunun Odyometrik Açıdan İncelenmesi
Evaluation of Middle Ear Joints with Audiometric Study in Patients with Rheumatoid Arthritis
25. Tiroid Nodüllerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve Frozen Kesitin Değeri
Fine-needle Aspiration Cytology and Value of Frozen Section in the Diagnosis of the Thyroid Nodules
26. Otitis Media Komplikasyonları: 51 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
The Complications of Otitis Media: Retrospective Assessment of 51 Cases
27. Baş-Boyun Yerleşimli Sinir Kılıfı Tümörleri: Üç Olgu Sunumu
Nerve Sheath Tumours Localized on Head and Neck: Report of Three Cases
28. Nazal Fungiform Schneiderian Papillom: Olgu Sunumu
Nasal Fungiform Schneiderian Papilloma: A Case Report
29. Larenks ve Hipofarenksin Sarkomatoid Karsinomu
Sarcomatoid Carcinoma of the Larynx and Hypopharynx
30. Boyunda Kistik Metastaza Neden Olan Papiller Tiroid Karsinomu ve Metakron Larenks Kanseri
Papillary Thyroid Carcinoma Causing Cystic Cervical Metastasis and Metachronic Laryngeal Cancer

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale