2005

1. Ülkemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde KBB Eğitim Standartları
ENT Training Standards in Undergraduate Medical Education in Turkey
2. Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlarımız
Sinonasal Papillomas: Histologic Types and Our Treatment Results
3. Gastroözofageal Reflü Hastalığının Semptomları
The Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease
4. Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
Results of Endoscopic Dacryocystorhinostomy
5. Agresif İnfantil Fibromatosis: Olgu Sunumu
Aggressive Infantile Fibromatosis: A Case Report
6. Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Laringeal Paraganglioma: Olgu Sunumu
Laryngeal Paraganglioma Causing Airway Obstruction: A Case Report
7. Multipl Simetrik Lipomatosis: Olgu Sunumu
Multiple Symmetric Lipomatosis: A Case Report
8. Otoskleroz Cer.Stapedotomi Tek.ve Kul. 0.4 mm/0.6 mm Pistonların İşit. Olan Etki.Karşı:220 Olgun Uzun Dönem Sonuç Değer.
Stapedotomy Tech. in Otosclerosis Surgery: A Comp. Longitudinal Study of 220 Cases Examining also the Impact of Piston..
9. Akut Tonsillofarenjitin Hızlı Tanısında Strep A OIA Testinin ve CRP'nin Değeri
The Value of Strep A OIA and CRP in Diagnosis Strep Throat
10. Tiroid Dışı Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız: Uludağ Deneyimi
Our Results of Fine-Needle Aspiration Cytology of the Head and Neck Masses Excluding Thyroid: Experience of Uludağ
11. Topikal İntranazal Steroid ile Tedavi Edilmiş Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel İmmünite ve Serum Sitokin..
Changes in Cellular Immunity and Levels of Serum Cytokins in Patients with Allergic Rhinitis who were Treated with..
12. Göz Küresi Blow-out Kırığının Septumdan Alınan Kıkırdakla Tamiri ve Uzun Dönem Sonucun BT ile Değerlendirilmesi
Reconstruction of the Orbital Blow-out Fractures with Nasoseptal Cartilage and Evaluating Long Term Reults with CT
13. Metastatic Small Cell Carcinoma of the Palatine Tonsil: A Case Report
Palatin Tonsilin Metastatik Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
14. Bilateral Aurikular Skuamoz Karsinom
Bilateral Auricular Squamous Cell Carcinoma
15. İki Olgu Nedeniyle Larengosel
Laryngocele: Report of Two Cases
16. Timpanoskeroz ve Ateroskleroz- Ultrastrüktürel Karşılaştırma
Ultrastructural Comparison Between Tympanosclerosis and Atherosclerosis
17. Total Larenjektomi Sonrası Ağızdan Erken Beslenmenin Farengokütanöz Fistül Gelişimi Üzerine Etkisi
The Effect of the Early Oral Feeding After Total Laryngectomy on the Development of the Pharyngocutaneous Fistulae
18. Total Larenjektomi Sonrası Nazal ve Nazofarengeal Floradaki Değişiklikler
Changes in Nasal and Nasopharyngeal Floras After Laryngectomy
19. Melkersson-Rosenthal Sendromu: İki Olgu Sunumu
Melkersson-Rosenthal Syndrome: Report of Two Cases
20. Maksiller Sinüsteki Yabancı Cismin Endoskopik Yöntemle Çıkarılması: Olgu Sunumu
Endoscopic Removal of the Foreign Body in the Maxillary Sinus: A Case Report
21. Paranazal Sinüsler ve Nazal Kavitenin Anatomik Varyasyonları: Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
The Anatomical Variations of Paranasal Sinuses and Nasal Cavity: A Computed Tomography Study
22. Tavşanda Deneysel Akut Sinüzitin Histopatolojik İncelenmesi
Histopathologic Assessment of Experimental Acute Sinusitis in Rabbit
23. Tonsil Doku Bakteriyolojisi: Klinik Çalışma
Bacteriology of Tonsil Core: A Clinical Study
24. Efüzyonlu Otitis Media Tanısı ile Miringotomi Yapılan Pediatrik Olgularda Boş Miringotomi Nedenleri ve Sıklığı
The Reasons and Frequency of Dry Tap at Myringotomy in Pediatric Patients with Otitis Media with Effusion
25. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı larengeal Kandidiyazis: Olgu Sunumu
Laryngeal Candidiasis due to Inhaled Corticosteroid: A Case Report
26. Kompleks Konka Bülloza
Complex Concha Bullosa

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale