Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlarımız
 

Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlarımız

Yağız C., Cansız H., Yılmaz S., İnci E., Mamak A., Güvenç M. G.

Amaç: Sinonazal papillomları, histolojik varyantlarını, tedavideki cerrahi yaklaşımları ve varyantların klinik davranışlarını retrospektif olarak değerlendirmek. Yöntem: 1989-2002 tarihleri arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda sinonazal papillom nedeniyle opere edilen 17 olgu çalışmaya dahil edildi ve patolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Bu olgulardan 14’ü inverted papillom, 2’si onkositik Schneiderian papillom ve 1’i fungiform papillom olarak tespit edildi. Altı (%35.29) hastada 9 ay ile 45 ay arasında ortalama 25 ay sonra nüks görüldü. Nüks eden sinonazal papillomların 5 tanesi inverted papillom, bir tanesi onkositik Schneiderian papillom olarak tespit edildi. Sinonazal papillomlu 17 hastanın 5 tanesinde (%29.4) malign dönüşüm oluştu. Bunların hepsi de inverted papillom olarak tespit edildi. Displazi gösteren 8 hastanın 4 (%50) tanesinde nüks görüldü. Bunlardan 3 tanesi inverted papillom, 1 tanesi de onkositik Schneiderian papillom olarak bulundu. Displazi gösteren 8 hastanın 3 (%37.5) tanesinde malign transformasyon görüldü. Metaplazi gösteren bir olguda nüks veya malign dönüşüm görülmedi. Onkositik Schneiderian papillom ve fungiform papillomlu hastalarda malignleşme görülmedi. Sonuç: Sinonazal papillomlarda histolojik tip ne olursa olsun, nüks etme ve maligniteye dönüşme potansiyellerinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi planlanırken geniş ekspozisyon ve tam bir eksizyon sağlayacak yaklaşım tercih edilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde hastanın yakın klinik takibi en az ameliyat kadar önem taşımaktadır.

Sinonasal Papillomas: Histologic Types and Our Treatment Results

Yağız C., Cansız H., Yılmaz S., İnci E., Mamak A., Güvenç M. G.

Objectives: Assessment of sinonasal papilloma, histologic variant, surgical approaches and clinical behavior of variants retrospectively. Methods: Seventeen sinonasal papilloma patients that were operated between 1989-2002 in Department of Otorhinolaryngology, Cerrahpaşa Medical School, University of Istanbul are reviewed and pathological assessment done. Results: Pathological assessment revealed 14 inverted papillomas, 2 oncocytic Schneiderian papillomas, 1 fungiform papilloma. Six patients (35.29%) developed recurrence after 9 to 45 months with a mean interval of 25 months. Five patients with inverted papilloma, one patient with Schneiderian papilloma recurred. There was pathological evidence of malignant transformation in 5 (29.4%) of the 17 sinonasal papilloma patients. All of them were inverted papillomas. There was a recurrence of 4 (50%) cases in 8 sinonasal patients of dysplasia. We find 3 of them inverted papillomas and one of them oncocytic Schneiderian papilloma. There was a malignant transformation of 3 (37.5%) cases in 8 sinonasal patients of dysplasia. There was not any recurrence or malignant transformation in one case of metaplasia. We have not seen any recurrence or malignant transformation in oncocytic Schneiderian papilloma and fungiform papilloma patients. Conclusion: In sinonasal papillomas we should always remember that whatever the histologic variant is, recurrence and malignant transformation could be seen. We should choose the surgical approach that gives the best exposition and full excision. After the surgical period the clinical surveillance should be done carefully, it is as important as the surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-1 Syf:13-17

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale