Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Topikal İntranazal Steroid ile Tedavi Edilmiş Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel İmmünite ve Serum Sitokin..
 

Topikal İntranazal Steroid ile Tedavi Edilmiş Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel İmmünite ve Serum Sitokin..

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Çetiner H., Gödekmerdan A.

Amaç: Topikal intranazal steroidler iyi tolere edildiklerinden ve etkili olduklarından allerjik rinit tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışma ile alerjik rinitli hastaların topikal intranazal steroid kullanımı sonrası erken dönemdeki hücresel immünite ve serum sitokin düzeylerinde oluşan değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Kliniğimizde alerjik rinit tanısı alan yaşları 18-49 (ortalama yaş: 29.6±10.3; 13 kadın, 9 erkekten) arasında değişen toplam 22 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara intranazal olarak günde bir kez mometazon furoat sprey (200 mcg/gün) tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi ve kontrollerde tüm hastalarda hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kaşıntısı, gözde kaşıntı ve koku alma bozukluğu gibi semptomlar sorgulandı. Tedavi öncesi, tedavinin birinci haftası ve birinci ayında serum interlökin 1 ve 4 (IL-1 ve IL-4), interferon-g (INF-g), tümör nekrotizan faktör-a (TNF-a), total IgE, CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ ve CD16+ + CD56+düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Topikal intranazal steroid kullanımı sonrasında semptomların birinci hafta sonunda kısmen, birinci ayın sonunda ise belirgin bir şekilde azaldığı gözlendi. Tedavi öncesine göre tedavi sonrası serum sitokin düzeyleri değerlendirildiğinde IFN-g düzeyinde yükselme, IL-4 ve total IgE düzeyinde ise azalma saptandı. TNF-a’da ise hafif bir yükselme vardı. Tedavi öncesi ile tedavinin birinci haftasındaki serum sitokin düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı. Tedavi öncesine göre tedavinin birinci ayındaki INF-g düzeyindeki yükselme (p<0.05), IL-4 ve total IgE düzeylerindeki azalma (p<0.01) istatistiksel olarak anlamlı idi. Serum lenfosit alt grupları arasında ise herhangi bir değişiklik görülmedi. Sonuç: Alerjik rinitli hastalarda yaygın olarak kullanılan topikal nazal steroidlerin, topikal etkilerinin yanı sıra serum INF-g, IL-4 düzeyleri üzerine de etkili olduğu ve hücresel immünitede değişikliğe yol açmadığı görüldü.

Changes in Cellular Immunity and Levels of Serum Cytokins in Patients with Allergic Rhinitis who were Treated with..

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Çetiner H., Gödekmerdan A.

Objectives: Topical intranasal steroids are commonly used in the treatment of allergic rhinitis, because these agents are effective and well-tolerated. The aim of this study was to investigate the changes in serum cytokine levels and in cellular immunity in patients with allergic rhinitis after usage of intranasal steroids. Methods: 22 patients (13 female and 9 male) with allergic rhinitis were included in the study and the ages range from 18 to 49 (mean age 29.6±10.3). Mometasone furoate (200 mcg/day) was administered intranasally to all patients once a day. The symptoms like sneezing, nasal obstruction, nasal discharge, eye and nose itching and smell disorders were examined in controls and before the treatment. Serum samples were taken from patients before treatment, after 1 week treatment and after 1 month treatment, and the serum levels of interleukine 1 and 4 (IL-1 and IL-4), interferone-g (INF-g), tumor necrosis factor-a (TNF-a), total IgE, CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ and CD16+ + CD56+ were measured. Results: It was observed that the symptoms decreased partially after 1 week and decreased significantly after 1 month usage of topical intranasal steroids. When compared to the pretreatment term, the increase in the levels of IFN-g and decrease in the levels of IL-4 and total IgE, and slight increase in the levels of TNF-a were determined. There were no statistically significant differences in the levels of serum cytokines at the pretreatment term and after 1 week treatment. The increase (p<0.05) in the levels of IFN-g and the decrease (p<0.001) in the levels of IL-4 and total IgE after 1 month treatment were statistically significant, when compared to the pretreatment term. No changes were observed in the subgroup of serum lymphocytes. Conclusion: Topical nasal steroids which are commonly used in patients with allergic rhinitis, had effects on serum levels of IFN-g and IL-4 but had not cause changes in cellular immunity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-2 Syf:96-100

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale