Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Timpanoskeroz ve Ateroskleroz- Ultrastrüktürel Karşılaştırma
 

Timpanoskeroz ve Ateroskleroz- Ultrastrüktürel Karşılaştırma

Üneri C., Koç A.

Amaç: Çalışmanın amacı, timpanoskleroz ile ateroskleroz arasındaki ultrastrüktürel benzerlikleri, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu incelemeleri ile ortaya koyarak, sklerotik dejenerasyona karşı olası bir genetik predispozisyonu araştırmaktır. Yöntem: Kronik otitis media nedeniyle opere edilen 7 hastadan timpanosklerotik materyal ve koroner arteriyel by-pass greftleme operasyonu uygulanan 4 hastadan aterosklerotik materyal alınarak ışık ve elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Bulgular: Spesmenlerin incelenmesinde; her iki spesmen grubunda da görülen önemli ortak özellikler, kollajen fibrillerde artış, kalsifiye alanların varlığı, infeksiyon hücrelerinin ve fibroblastların varlığı idi. Sonuç: Timpanoskleroz ve aterosklerozda, reaksiyon temel olarak aynı yolu izler. Her iki hastalıkta gözlenen ultrastrüktürel değişiklikler benzerdir ve her iki hastalıkta da cinsiyet farkı mevcuttur. Bu bulgular ile birlikte, aterosklerotik bireylerde timpanoskleroz görülme insidansının normal popülasyona göre fazla olması; tüm vücut dokularında sklerotik dejenerasyona karşı bir genetik-ailesel yatkınlığın varolabileceğini düşündürmektedir. Timpanoskleroz, bu genetik karakteristiğin orta kulaktaki görüntüsü olabilir.

Ultrastructural Comparison Between Tympanosclerosis and Atherosclerosis

Üneri C., Koç A.

Objectives: The aim of this study is to identify the shared similar characteristics of tympanosclerosis and atherosclerosis on light and electron microscopy and to find out if there is a genetic predisposition between these two conditions. Methods: Tympanosclerotic materials were taken from 7 patients who were operated on due to chronic otitis media and atherosclerotic materials were taken from 4 patients on whom coronary arterial bypass grafting operations had been performed. Tympanosclerotic and atherosclerotic specimens were examined under light and electron microscopy. Results: In the examination of the specimens, the important common characteristics in both specimen groups were increase in collagen fibers, presence of calcified areas, increase of the infectious cells and especially the fibroblasts. Conclusion: In tympanosclerosis and atherosclerosis, the basic mechanism of the reaction goes through the same routes. Both the ultrastructural similarities between atherosclerosis and tympanosclerosis as well as the sexual difference seen in each of the two diseases, in addition to the incidence of tympanosclerosis observed on atherosclerotic patients in comparison to the normal population, is indicating that the genetic-familial predisposition of sclerotic changes is shared by all tissues, and that tympanosclerosis must be the appearance of the same genetic characteristic in the middle ear.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-3 Sy:137-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale