Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Total Larenjektomi Sonrası Nazal ve Nazofarengeal Floradaki Değişiklikler
 

Total Larenjektomi Sonrası Nazal ve Nazofarengeal Floradaki Değişiklikler

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H. C., Yakupoğulları Y.

Amaç: Bu çalışmanın amacı total larenjektomi sonrası nazal ve nazofarengeal mikrobiyal floradaki değişiklikleri saptamaktır. Yöntem: Çalışmaya total larenjektomi yapılmış 20 olgu ve aynı demografik özelliklere sahip 20 sağlıklı gönüllü alındı. Her iki gruptaki olguların nazal ve nazofarengeal sürüntü kültürleri alınarak mikroorganizmalar izole edildi. Bulgular: Total larenjektomi yapılan olguların yedisinde, kontrol grubunun ise 12’sinde nazal flora kültürleri normal flora olarak saptandı. Total larenjektomili olguların 13’ünde nazal florada bir veya birden fazla sıklıkla hastalık nedeni olan mikroorganizma (olguların beşinde S. aureus, ikisinde beta hemolitik streptokok, beşinde P. aeruginosa, birinde Acinobacter spp. ve yedisinde Candida spp.) izole edildi. Kontrol grubunda ise nazal florada, olguların birinde Candida spp.’e, birinde beta hemolitik streptokoka ve altısında S. aureus’a rastlandı. Nazofarengeal sürüntü kültürlerinde kontrol grubunda 14, total larenjektomi grubunda ise beş olguda normal flora saptanırken kontrol grubunda altı olguda (olguların birinde S. aureus, birinde beta hemolitik streptokok, üçünde Klebsiella spp. ve birinde E. coli); total larenjektomi grubunda ise 15 olguda (olguların beşinde S. aureus, altısında beta hemolitik streptoko, beşinde Klebsiella spp., beşinde P. aeruginosa, birinde Acinobacter spp. ve yedisinde Candida spp.) bir veya birden fazla sıklıkla hastalık etkeni olan mikroorganizma saptandı. Total larenjektomi yapılan olgular ile kontrol grubu olguları incelendiğinde normal nazal ve nazofarengeal florada bulunmayan mikroorganizmaların kontrol grubuna oranla total larenjektomi grubunda yüksek oranda arttığı görüldü. Sonuç: Total larenjektomi yapılan olgularda normal nazal ve nazofarengeal flora değişmektedir. Bu nedenle total larenjektomi yapılmış olgularda rinit, sinüzit, farenjit vb. tedavi edilirken floradaki bu değişiklik göz önünde bulundurulmalıdır.

Changes in Nasal and Nasopharyngeal Floras After Laryngectomy

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H. C., Yakupoğulları Y.

Objectives: The aim of this work was to evaluate changes in nasal and nasopharyngeal microbial floras after total laryngectomy. Methods: Twenty patients who performed total laryngectomy and 20 voluntary patients who have same demographic characteristics with study group included to the study. Nasal and nasopharyngeal smear cultures were obtained from these groups and the microorganisms were isolated. Results: Nasal flora was detected as normal in 7 patients of study group and in 12 patients of control group. One or more microorganisms (S. aureus in five patients, beta-hemolytic streptoccoci in two patients, P. aeroginosa in two patients, Acinetobacter spp. and Candida spp. in seven patients) were isolated in 13 patients of study group. In nasal flora of control group following microorganisms were detected; Candida spp. in one patient, beta-hemolytic streptoccoc in one patient and S. aureus in six patients. While nasopharyngeal flora were detected as normal in 14 patients of control group and five patients of study group, one or more microorganisms were isolated in six patients of control group (S. aureus in one patient, beta-hemolytic streptoccoc in one patient, Klebsiella spp. in three patients and E. coli in one patient) and 15 patients of study group (S. aureus in five patients, beta-hemolytic streptoccoci in six patients, Klebsiella spp. in five patients, Acinetobacter spp. in one patient and Candida spp. in seven patients). When study group compared to control group, microorganisms which not exist in normal nasal and nasopharyngeal flora increased in study group in proportion to control group. Conclusion: The certain changes in normal nasal and nasopharyngeal floras of patients who performed total laryngectomy. Therefore, if rhinitis, sinusitis, pharyngitis vs. would be treated in patients who performed total laryngectomy, the mentioned changes in flora should be taken into consideration.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-3 Sy:150-153

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale