Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2005 » Efüzyonlu Otitis Media Tanısı ile Miringotomi Yapılan Pediatrik Olgularda Boş Miringotomi Nedenleri ve Sıklığı
 

Efüzyonlu Otitis Media Tanısı ile Miringotomi Yapılan Pediatrik Olgularda Boş Miringotomi Nedenleri ve Sıklığı

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Özel B. F.

Amaç: Efüzyonlu otitis media teşhisi ile miringotomi yapılan çocuk hastalarda boş miringotomi sıklığını ve nedenlerini tespit etmek. Yöntem: 1999-2003 yılları arasında kliniğimizde efüzyonlu otitis media tanısı ile miringotomi yapılan 256 (158 erkek, 98 bayan) hastanın (435 kulak) dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 7.1 ± 3.4, yaş dağılımı 2-16 yıl idi. Hastaların dosya bilgilerinden ameliyat öncesi kulak zarı görünümü, timpanogram, akustik refleks, yaş ve mevsime ile boş miringotomi arasında ilişki araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 435 kulağın 260’una (% 59.8) sıvı gelmesi nedeni ile ventilasyon tüpü tatbik edildi. Miringotomi yapılan ancak orta kulaktan sıvı gelmeyen kulak sayısı ise 175 (% 40.2) idi. Bu kulaklardan 48’ine sıvı gelmemesine rağmen kulak zarı retraksiyonu veya adezyonu nedeniyle ventilasyon tüpü tatbik edildi. Miringotomi yapılan kulaklardan toplam 308’ine (%70.8) VT uygulandı. Sıvı gelmeyen kulaklardan 51’i (%29) sol kulak, 124’ü (%71) sağ kulak idi. Sonuç: Boş miringotomi nedenleri çok sayıda olup, kulak zarı görünümü, timpanogram, akustik refleks gibi parametreler önemli iken; mevsim, hasta yaşı, cinsiyet, tonsillit ve/veya adenoid birlikteliği bakımından fark saptanmadı.

The Reasons and Frequency of Dry Tap at Myringotomy in Pediatric Patients with Otitis Media with Effusion

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Özel B. F.

Objectives: To determine the frequency and causes of dry tap at myringotomy in pediatric patients myringotomized due to provisional diagnosis of otitis media with effusion. Methods: Charts of 435 ears of 256 patients (158 male, 98 female) myringotomized due to otitis media with effusion were reviewed between years 1999-2003. The mean age was 7.1 ± 3.4, ranging between 2-16 years. Preoperative appearance of tympanic membrane, tympanogram, acoustic reflex, age, gender, season of operation were all investigated in relation to dry tap at myringotomy. Results: Two-hundred and sixty out of 435 ears were inserted myringotomy tube following fluid aspiration from myringotomy ostium. The number of dry tap at myringotomy was 175 (40.2%). Fourty-eight of these dry ears were inserted myringotomy tube due to adhesion. The total number of tube placement was 308 (70.8%). Dry tap at myringotomy was seen in 51 (29%) and 124 (71%) ears for left and right sides respectively. Conclusion: Although the dry tap at myringotomy results from several factors such as appearance of tympanic membrane, tympanogram, acoustic reflex, some other factors like season, age, gender, simultaneous tonsillitis and/or adenoid vegetations are not important.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2005/43-4 Sy:219-223

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale