2006

1. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları Ve Asistan Eğitimi
Complications Of Endoscopic Sinus Surgery And Resident Training
2. Kronik Rinosinüzit Ve Nazal Polipozis Oluşumunda Mantarlara Karşı Oluşan Alerjik Reaksiyonun Rolü
The Role Of Fungus İn The Etiology Of Chronic Rhinosinusitis And Nasal Polyposis
3. Larengeal Kanser Tedavisinde Totallarenjektomi Beraberinde Tiroidektomi
Thyroidectomy Associated With Laryngectomy İn Laryngeal Cancer Treatment
4. Yüzme Krs öğr.nde Sıcak Ve Nemli Havuz Ortamının Dış Kulak Yolu Flora Değ.Ve Eksternal Otit Gelişimi Üzerine Olan Etkisi
Effect Of The Warm And Wet Environment Of The Swim.Pool On The Bacter. Flora Of The External Ear Canal And Development..
5. Periferik Sinir İnvazyonu Yapan Paroıis Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu
Pleomorphic Adenoma Of The Parotid Gland With Peripheral Nerve İnvasion: A Case Report
6. Baş-Boyun Mukozal Malign Melanomlu Üç Olgunun Sunumu
Mucosal Melanoma Of The Head And Neck: Report Of Three Cases
7. Beş Lipoid Proteinozis Olgusunun Otolaringolojik Bulguları
Otolaryngologic Findings Of Five Lipoid Proteinosis Cases
8. Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
Chondrosarcoma Of The Larynx : A Case Report
9. Çocuklarda Kulak, Burun, Boğaz Ve Üst Gastrointestinal Sistem Yabancı Cisimleri
Ear, Nose And Upper Gastrointestinal System Foreign Bodies İn Children
10. İntratimpanik Deksametazonun Tinnitus Üzerine Etkinliği: Klinik Deneyim
Effectiveness Of İntratympanic Dexamethasone On Tinnitus: A Clinical Experience
11. Meniere Hastalığı İle Primer Açık Açılı Glokomun İlişkisi
Relationship Between Meniere Disease And Primary Open Angle Glaucoma
12. Boyunda Onkositom: Olgu Sunumu
Oncocytoma İn The Neck: A Case Report
13. Sfenoid Sinüs Ön Duvarından Köken Alan Schneiderian Papillom
Schneiderian Papilloma Originating From Sphenoid Sinus
14. İkinci Bir Brankiyal Yarık Kisti İçindeki Ektopik Tiroid Dokusundan Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu
Thyroid Papillary Carcinoma Arising İn Ectopic Thyroid Tissue Within A Second Branchial Cleft Cyst
15. Sessizce Gelişip Yaşamsal Komplikasyonlara Yol Açan Eksternal Hava Yolu Travması
External Airway İnjury Resulting İn İnsidious Life-Threatening Complications
16. Trakeoözefageal Konuşma Protezi Takılması Sonrasında Medastinel Abse Gelişimi: Olgu Sunumu
Mediastinal Abscess Formation After Tracheoesophageal Voice Prosthesis Placement: A Case Report
17. Nazal Fraktürlerin Tespitinde Direkt Grafiler Ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
The Roles Of Direct X-Ray And Computerized Tomography İn Demonstration Of Nasal Fractures
18. Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskopik bulgularının karşılaştırılması
Laryngostroboscopic Findings Of Singing Studying İn Classical Turkish Music Compared With Classical Western Music
19. Yeni Zelanda albino tipi tavşanlarda taurinin fasyal sinir rejenerasyonu üzerine etkisi
The effect of taurine on facial nerve regeneration in the New Zealand albino type rabbits
20. Effüzyonlu Otitis Mediada Gecikmiş Ventilasyon Tüpü Uygulamasının Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisi
The İmpact Of Delayed Ventilation Tube İnsertion İn Otitis Media With Effusion On Children's Development
21. Parotis Bezinin Primer Epidermoid Karsinomu
Primary Epidermoid Carcinoma Of Parotid Gland
22. Temporal Kemik Tümörleri: Klinik Deneyim
Tumors Of The Temporal Bone: A Clinical Experience
23. Dil kökü mukoepidermoid karsinomu: olgu sunumu
Mucoepidermoid carcinoma of tongue base: a case report
24. Ağız içine spontan olarak düşen dev submandibular tükürük taşı
Spontaneous passage of a giant submandibular salivary stone
25. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi
Evaluation of anatomic variations of the paranasal sinuses by computed tomography
26. Paranazal sinüs mukozal kalınlaşması ve anatomik varyasyon birlikteliği
Coexistence of the anatomic variations of the paranasal sinuses and tickening of the sinus mucosa
27. Türk popülasyonunda burum ölçümlerinin analizi
Nasal analysis among Turkish population
28. Tavşanlarda orta kulak basıncı üzerine ketamin anestezisinin etkisi: pilot çalışma
Effect of ketamine anaesthesia on middle ear pressure in rabbits: a pilot study
29. Bilateral ani işitme kaybı: olgu sunumu
Bilateral sudden hearing loss: a case report
30. Retroauriküler yerleşimli primer kist hidatik: olgu sunumu
A retroauricular situated primary hydatid cyst: a case report
31. Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum Ve Subkutanöz Amfizem

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale