Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Kronik Rinosinüzit Ve Nazal Polipozis Oluşumunda Mantarlara Karşı Oluşan Alerjik Reaksiyonun Rolü
 

Kronik Rinosinüzit Ve Nazal Polipozis Oluşumunda Mantarlara Karşı Oluşan Alerjik Reaksiyonun Rolü

Şapçı T., Karavuş A., Akbulut U. G., Fethallah B., Mercangöz E., Usta C., Yazıcı S., Bozkurt S.

Amaç: Kronik rinosinüzit ve nazal poliraıls etyolojisi son yıllarda rinolojide en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu amaçla planlanan çalışmada kronik rinosinüzit ve nazal poliraıls etyolojisinde sinonazal mukozada mantarlara karşı oluşan alerjik reaksiyonların rolü araştırılmıştır. Yöntem: PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği'ne başvuran kronik rinosinüzit ve nazal poliraıls tanısı konulup, operasyon kara- rı alınan, 50'si erkek, 17'si kadın, toplam 67 hasta çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada hastaların eozinofil değerleri ve total 19 E seviyeleri araştırılarak, mantar alerjenlerine karşı duyarlılıklarının tespiti için deri testleri yapıldı. Ayrıca operasyon sırasında elde edilen materyaller patoloji ve mikrobiyoloji laboratuarlarına gönderilerek mantar varlığına bakıldı. Bulgular: Histopatolojik incelemelerde 67 hastanın %70'inde alerjik müsin, %62'sinde alerjik polip ve % 1 O'unda mantar elemanları tespit edildi. Hastaların kültür, histopatoloji ve immünoloji testlerinin sonucunda %20'sinde sinonazal mukozada mantar varlığı gösterilerek, mantarlara karşı oluşan alerjik reaksiyon kanıtlandı. Sonuç: Kronik rinosinüzit ve nazal poliraıls oluşumunda mantarlara karşı oluşan alerjik reaksiyonun ne oranda sorumlu olduğu hala tartışılmaktadır. Çalışmamızda hastaların %20'sinde mantar hücrelerine karşı alerjik reaksiyon olduğu görüldü. Mantar hücrelerinin tespitine yönelik tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ile bu oranın daha da artabileceğini düşünüyoruz.

The Role Of Fungus İn The Etiology Of Chronic Rhinosinusitis And Nasal Polyposis

Şapçı T., Karavuş A., Akbulut U. G., Fethallah B., Mercangöz E., Usta C., Yazıcı S., Bozkurt S.

Objective: Many studies enquiring the etiology of chronic sinusitis and nasal polyposis are being carried out. In recent years the follawing hypothesis is being discussed. In our study, we searched for the susceptibility of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis patients against fungal allergens, which in turn could end up with allergic reactions in the sinanasal mucosa. Methods: In this study, 67 patients (50 males and 17 females) who have applied to the Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery of the PTT Training and Research Hospital, being diagnosed with chronic rhinosinusitis and nasal polyposis were investigated. In this study the eosinophil counts and total 19 E levels of the patients were determined; alsa ski n tests to determine the sensitivity against fungal allergens were alsa carried out. The specimens taken from the patients during the operation were investigated for the presence of fungi in microbjology laboratories. Results: As a result of the histopathological examinations, allergic mucin was detected in 70%, allergic polyposis in 62% and fungus elements in 10% of the 67 patjents. By showing the presence of fungus in the sinanasal mucosa in %20 of the immunological, histopathological and cultural tests results, the diagnosis of allergic fungal sinusitis was proved. Conclusion: The role of the allergic reactions develoring against fungi, in the etiology of chronical rhinosinusitis and nasal polyposis are stili under discussion. In our study, we detected allergic reactions that developed against fungal cells to be responsible for chronic rhinosinusitis and nasal polyposis in 20% of our patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-1Syf:18-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale