Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Larengeal Kanser Tedavisinde Totallarenjektomi Beraberinde Tiroidektomi
 

Larengeal Kanser Tedavisinde Totallarenjektomi Beraberinde Tiroidektomi

Ünal A., Titiz A., Tezer M.S., Tuncel Ü., Özlügedik S., Sarı K.

Amaç: İleri evre larenks kanserinin tedavisinde cerrahi tedavi halen ilk sırada yer almaktadır. Totallarenjektomi özellikle 13 ve T4 hasta- larda sıklıkla uygulanmaktadır. Bazı yayınlarda ekstralarengeal veya subglottik bölgeye tümör yayılımı mevcutsa larenjektomiye ek ola- rak tiroidektominin de yapılmasını önermektedir. Bununla birlikte hi- potiroidi ve hipokalsemi gibi beklenmedik komplikasyonlar gelişebil- mektedir. Bu çalışmamızda ileri evre larenks kanserinin tedavisinde tiroidektominin gerekli olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık. Yöntem: 1993-2004 yılları arasında kliniğimizde malign larenks tü- mörü nedeniyle total larenjektomi ve beraberinde ıpsilateral tiro- idektomi uygulanan 41 hasta taranarak, primer tümörün tiraide in- vazyon oranı araştırıldı. Bulgular: 41 hastanın sadece birinde tiraide metastaz mevcuttu. 40 hastada tiroid invazyonuna rastlanmadı. Sonuç: Bu sonucun totallarenjektomi sırasında eş zamanlı olarak ti- rojdeklaminin ancak seçilmiş olgularda yapılması gerektiğini savu- nan literatürle uyumlu olduğu görüldü.

Thyroidectomy Associated With Laryngectomy İn Laryngeal Cancer Treatment

Ünal A., Titiz A., Tezer M.S., Tuncel Ü., Özlügedik S., Sarı K.

Objectives: Surgery is stili the first line therapy in advanced laryn- geal cancer. Especially in 13 and T4 laryngeal cancer total laryn- gectomy is performed frequently. In some publications, synchro- nous ipsilateral thyroidectomy is recommended if extralaryngeal or subglottic invasion is identified. However, hypothyroidism and hypocalcemia were determined in patients after thyroidectomy. In this study we aimed to determine whether thyroidectomy is neces- sary in the management of advanced laryngeal cancer or not. Methods: We investigated 41 laryngeal cancer patients that had underwent total laryngectomy and ıpsilateral thyroidectomy syn- chronously between 1993 and 2004. The percentage of thyroid invasion of primary tumor was evaiuated. Results: We identified onlyone thyroid metastasis in 41 patjents. In 40 patients no thyroid invasion was found. Conclusian: These results were consistent with the literature in which synchronous thyroidectomy was recommended only in selected cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-1 Syf:25-28

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale