Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2006 » Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskopik bulgularının karşılaştırılması
 

Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziği eğitimi gören öğrencilerin laringostroboskopik bulgularının karşılaştırılması

Külekçi M., Develioğlu Ö. N., Özdoğanoğlu T., Yelken K.

Amaç: Bu çalışmada farklı müzik türlerinde şan eğitimi alan öğrencilerin videolaringostroboskobi bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Rastgele seçilen 24’ü Klasik Batı Müziği ve 22’si Klasik Türk Müziği eğitimi alan toplam 46 öğrenciye laringostroboskobik inceleme yapıldı. Bulgular: Klasik Batı Müziği grubundaki 24 öğrenciden 10’unda normal stroboskopik bulgular (%41), 11’inde laringofaringeal reflü (%45), 5’inde vokal kord nodülü (%20), birinde vokal kord polibi (%4) ve birinde de vokal kord kisti (%4) tespit edildi. Klasik Türk Müziği grubundaki 22 öğrencinin 15’inde normal stroboskobik bulgular (%68), 7’sinde laringofaringeal reflü (%31) ve birinde de vokal kord nodülü (%4) tespit edildi. Sonuç: Laringofarengeal reflü hem semptomatik hem de asemptomatik öğrencilerde en sık rastlanan bulgu olarak saptandı. Batı müziği grubunda nodül, polip, kist gibi benign vokal kord hastalıklarının ve laringofarengeal reflünün, Türk müziği grubuna göre daha fazla olduğu bulundu. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.13).

Laryngostroboscopic Findings Of Singing Studying İn Classical Turkish Music Compared With Classical Western Music

Külekçi M., Develioğlu Ö. N., Özdoğanoğlu T., Yelken K.

Objectives: The aim of this study is to compare the laryngostroboscopic findings of singing students studying in different types of music. Methods: Randomly selected 46 singing students, 24 of them in Classical Western Music and the other 22 in Classical Turkish Music were taken under stroboscopic evaluation. Results: In Classical Western Music group normal stroboscopic examination was found in 10 students (41%). 14 students revealed abnormal findings including 11 laryngopharyngeal refluxes (45%), 5 vocal fold nodules (20%), one vocal fold polyp (4%) and one vocal fold cyst (4%). In Classical Turkish Music group normal stroboscopic examination was found in 15 students (68%). 7 students revealed abnormal findings including 7 laryngopharyngeal refluxes (31%) and one vocal fold nodule (4%). Conclusion: Laryngopharyngeal reflux was found to be the most common finding in both symptomatic and asymptomatic students. Benign vocal fold pathologies such as nodules, polyps, cysts and also laryngopharyngeal reflux were more frequent in Classical Western Music group. The difference was not statistically significant (p=0.13).

Türk Otolarengoloji Arşivi 2006/44-2 Sy:141-145

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale