2007

1. Fasiyal sinir schwannomları: tedavi ve fasiyal fonksiyon sonuçları
Facial nerve schwannomas: management and facial function results
2. Orta konka yerleşimli lobüler kapiller hemanjiyom
Lobular capillary hemangioma of the middle turbinate
3. Endoskopik sinüs cerrahisinde ender rastlanan bir komplikasyon: subaraknoid kanama
An unusual complication of functional endoscopic sinus surgery: subarachnoid hemorrhage
4. Epiglot piyojenik granüloma: olgu sunumu
Pyogenic granuloma of the epiglottis: a case report
5. Kulak zarı anestezisinde fenolün, tetrakain bazı ve kanal infiltrasyon anestezisi ile karşılaştırılması
Comparison of phenol with tetracain base and four quadrant injection methods for tympanic membrane anesthesia
6. Nazal Fort Deviasyonlarda Tampone İyotlu Ve İyotsuz Salin Solüsyonların Mukozal Klirens Üzerine Etkisi
The Effect Of Buff.Saline With İodine And Saline Solutions On Nasal Muc.Clear. Rate İn Selec.Patie.With Nasal Forte Devi
7. Glottik Yetmezliğin Tedavisinde Medializasyon Laringoplasti: Kısa Ve Uzun Dönem Sonuçlar
Treatment Of Glottic İnsufficiency; Medialization Laryngoplasty: Short And Long Term Results
8. Tiroid Cerrahisini Kimler Yapmalı Veya Yapmamalı?
Who Should Perform Thyroid Surgery And Who Should Not?
9. Epiglottiste piyojenik granülom: olgu sunumu
Pyogenic granuloma of the epiglottis: report of a case
10. Sfenokoanal polip
Choanal polyp of sphenoid sinus origin
11. Baş Ağrısı Ve Pnömatize Üst Konka
Headache And Pneumatized Superior Concha
12. Tekrarlayan Tükürük Bezi Şişliklerinde Tanısal Ve Girişimsel Sialendoskopi
Diagnostic And Interventional Sialendoscopy In Recurrent Salivary Gland Swellings
13. Parotis Cerrahisindeki Deneyimlerimiz
Our Experience With Parotid Surgery
14. Mandibular Sementifying Fibroma: Olgu Sunumu
Mandibular Cementifying Fibroma: A Case Report
15. Lokal Tonsillektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon (Akciğer Atelektazisi)
A Rare Complication After Local Tonsillectomy (Pulmonary Atelectasis)
16. Pilomatriksoma
Pilomatrixoma
17. Çocuklarda Nazal Polipler
Nasal polyps in children
18. İstanbul'da Bulunan Altı Hastanedeki Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Noise Levels In Six Hospitals In Istanbul
19. Adenotonsillektomi Sırasında Bakteriyemi Oranı
The Rate Of Bacteriemia During Adenotonsillectomy
20. Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Etiyolojik Ve Epidemiyolojik Faktörler
Etiologic And Epidemiologic Factors Of Head And Neck Carcinoma
21. Transoral Supraglottik Larenjektomiler
Transoral Supraglottic Laryngectomies
22. Sinonazal Bölgenin Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
Non-Hodgkin Lymphoma Of The Sinonasal Region: A Case Report
23. Parotis Yerleşimli Schwannomda Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanıdaki Yeri: Olgu Sunumu
Fine-Needle Aspiration Biopsy As A Diagnostic Method In Intraparotid Schwannoma: A Case Report
24. BoneCement’in(Glass İonomer)TavşanlrdNervusİschiadicusÜzerneKlink, Elektrofizyljk,HistopatljkEtkler.HayvanÇalşms
25. OtosklerozCerrhsnd KullanlnTeflonPistonProtezlrnnÇaplarnnİşitmeSonuçlrÜzerine Etkisi:OtoakustikEmisyonlarİleDeğerlndrm
26. Tinnitus Olgularında Otoakustik Emisyon Bulguları VeKontralateral Supresyon Varlığının İncelenmesi
27. Laringoaltimetre: Laringeal Yüksekliğin Kontrolü İçin Taşınabilir Uyarı Cihazı
28. SeptoplastiVeParsiyel Konka Bülloza Rezeksiyonununaerodinamik EtkilerininHesaplamalı AkışkanlarDinamiği İleİnclnmsi
29. TavşanlardaNazalSeptumunAnteriorNazal SpinayatespitindeN-2-ButilSiyanoakrilat'ın Etkinliği:DeneyselHayvanÇalışması
30. Erişkin Adenoidleri: Klinik Ve Morfolojik Özellikleri
31. Rutin Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Spesmenlerininpatolojik İncelenmesi Gerekli Midir?
32. Adenoid Tanı Yöntemleri İle Doku Hacmi Arasındaki İlişki:Klinik Çalışma
33. 4 Farklı Tonsillektomi Tekniğinin Karşılaştırılması
34. Tonsillektomi Tekniklerinin Per-Operatif Vepost-Operatif Farklılıklarının Karşılaştırılması
35. Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması
36. Ani İşitme Kayıplarında Modifiye İskemi Albumin Düzeyi Araştırılması
37. HiprbrkOksjnTdvsSırsndKanveEritrsttkOksjnRadkllrDüzynnİçKulkÜzernOlan EtklrnnOtoakstkEmisynileFonksiynlOlarkDeğerlndrlms
38. Çocuklarda Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
39. DokuzBasmklÖstkTüpüFonksynTestnn,HiperbrkOksjtedavsnnbarotrvmtkKomplksynlrn ÖngrmKonsndotoskpkmuaynbulglrİlekarşlms
40. İdiopatik Ani İşitme Kaybında Farklı Tedavi Protkollerinin İyileşme Üzerine Etkisi
41. MerogelYaDaSurgicll’eSarılmşEzilmşVeDilimlnmişkıkırdakGreftlernCanllğnnHistljk VeimmnhstkmyslMetotlrlİnclnms:DnyslÇalşm
42. TotalNazalObstrüksiyonaNedenOlanVeHavayolluNazalTamponlarınKardiyak FonksiyonlaraVeArteriyelKangazlarınaEtkileri
43. Değişik Tip Nazal Tamponların Östaki Tüpü Fonksiyonu Üzerine Etkileri: 9 Basamaklı Test Sonuçları
44. Rinoplastide Kostal Kartilaj Kullanımı
45. Lokal Heparinoidlerin Rinoplasti Sonrası Ödem Veekimozun Önlenmesinde Yeri
46. Larinks Kanserli Ve Benign Glottik Patolojili Olgulardamatriksmetalloproteinaz Ekspresyonu
47. Total Larenjektomide Özefagus Rekonstrüksiyonunda Stapler Uygulaması
48. Larenks Kanserlerinde Prognozu Etkileyen Faktörler
49. Larenks Kanserinde Tanı Süreleri Ve Hukusal Boyutları
50. Total Ve Parsiyel Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi
51. Suprakrikoid Subtotal Larenjektomi: 34 Hastanın Analizi
52. Horlama Ve Hafif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Yumuşak Damak İmplantı (Pillar İmplant) Uygulamamız
53. Horlama Tedavisinde Palatal İmplantların Etkinliği
54. Tıkayıcı Uyku Apnesi Cerrahisi Sonrası
55. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Operasyonu Uzun Dönem Sonuçları
56. Eş Zamanlı Yapılan Flekstüp Reflektometrinin Polisomnografik Parametrelere Etkisi
57. Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri
58. Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Kronik Nonspesifikfarengeal Semptomlar Üzerine Etkileri
59. Sıçanlarda Gastroözofageal Reflünün Östaki Tüpüdisfonksiyonuna Etkilerinin Histopatolojik Olarakincelenmesi
60. Yutma Güçlüğü Değerlendirmesinde Feesst:Olgu Sunumu
61. Laringotrakeal Stenozlarda Deneyimimiz
62. Pediatrik Trakeotomi: Son 7 Yıllık Sonuçlarımız
63. Nonrekurren Larengeal Sinir
64. Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi
65. Tiroid Cerrahisine Güncel Yaklaşım
66. Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım Ve Tiroid Cerrahisi Tecrübelerimiz
67. Tiroidektomi Sonuçlarımız
68. Behçet Hastalığı’nda Vestibüler Evoked Myojenikpotansiyeller
69. Sağlıklı Bireylerde Nazal Hava Yolunun Değerlendirilmesinde Akustik Rinometri Ve Nazalspirometrininkarşılaştırılması
70. Ratlardaki Akut Kord Vokal Hasarında Yara İyileşmesi Vebu Sürece Pentoksifilinin Etkisi
71. Influence of the Macroscopic Features of the Vocal Fold Polyps on the Quality of Voice
72. Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçeversiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
73. ParalitikVeNonParaltkFasiyalSinirEksplorasyonundaintraoperatifUyarlmEşiklerinn KarşılştmsVepostOperatifPrognozaEtks
74. Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Retrospektif Bir Değerlendirme
75. Eagle Sendromu
76. Servikal Nekrotizan Fasiit: 3 Olgu Sunumu
77. Stellat Ganglion Blokajının İşitme Parametrelerine Etkisinin Ratlarda ABR Ve OAE Ölçümleriyle Değerlendirilmesi
78. MevsmslAllerjkRinitteTopikalAzelastinHclİletriamsinoloneAsetonideKullanmnn SemptomlarüzernEtksnnArştrlms
79. Gaziantep Yöresinde Kanda Venazal Sekresyonlardaeozinofil Sayımı Ve Cilt Testi Sonuçları
80. Allerjik Rinitte İmmunoterapi Öncesi Ve Sonrası Prick Testi Sonuçlarımız
81. Mukozal Flepli Endoskopik Dakriosistorinostomi İleklasik Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarınınkarşılaştırılması
82. Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
83. EksternlEksternlDakriyosistorinostomiSonrsgelişnRekürrenEpiforadaRevizyn EndoskopikdakriyosistorinostomiSonçlrmz
84. Kafa Tabanı Lezyonlarının Cerrahisinde Dura Rekonstrüksiyonları
85. Kalorik Yanıt Elde Edilemeyen Vertigo Olgularındatek Doz İntratimpanik Gentamisin’in Yeri
86. Migrenle Birlikte Vertigosu Olan Hastalarda Vestibülerevoked Muskuler Potansiyel Bulguları
87. Meniere Sendromunda Atak Takibinde Statik İmpedansın Güvenilirliği
88. Meniere Hastalığı Tanısında Baziler Membran Dalga Hızı Ölçümünün Yeri
89. Horlama Ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Palatal İmplant Deneyimi
90. BasitHorlamaVeHafifObstrüktif SleepApneSendromundaYumuşakDamağa UygulananradyofrekansTedvsVesonçlr
91. Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamalarının Ses Üzerine Etkileri
92. Hafif-Orta Uyku Apnesi Olan Hastalarda Modifiye Uvulapalatoplasti Tekniği Ve Sonuçları
93. Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarında Takip Edilen Hastaların Uyku Profilleri
94. Osas Tanısı Alan Hastalarda AHİ İle ODİ Ve Oksijendesaturasyon Sürelerinin Karşılaştırılması
95. BurunKanaması İleBaşvuranOlgularınDeğerlendirilmesi Ve Endonazal Endoskopik Bipolar KoterizasyonunTedavidekiYeri
96. Bos Fistüllerinde Endoskopik Onarım
97. Surgical Approach And Results Of The Treatment Twosubcategories Of Pt2 Glottic Carcinoma Of The Larynx
98. Rinoserebral Mukormukoza Bağlı Orbital Apex Sendromu: Üç Olgu Sunumu
99. Mikrodebriderin Nazal Polipozisin Cerrahi Tedavisindeobjektif Bulgular Ve Yaşam Kalitesi Yönünden Etkisi
100. Disfonili Hastaların Akustik Ve Algısal Paremetrelerle Değerlendirilmesi
101. Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları İle Anatomik Özellikler Ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki
102. Astım Atağı İle Gelen Hastalarda Vokal Kord Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
103. Süspansiyon Larengoskopinin Perioperatif Komplikasyonları
104. Krikohyoidopeksi’de Erken Ve Geç Dönemde Oluşan Problemler
105. Paradoksal Vokal Kord Hareketi Hastalarında Glottik Fonksiyonların Değerlendirilmesi
106. Kokleer İmplantasyonda Gusher
107. Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız
108. Multihandikaplı Çocuklarda Kokleer İmplantasyon
109. Vestibüler İnsertionda Nrt Kaydı: Olgu Sunumu
110. Pediatrik Kokleer Reimplantasyon
111. UyarlmşVestibülerMiyojenikPotansiyellrMeniereHastalğnd İntratimpanikGentamsn TedavsnnEtkilrnnTakibndGüvenlrBirTestMidir?
112. TraklStenzlrdYeniBirTdvMetoduOlrkGranlstKolniStimülnFaktr(G-Ksf)Uygulmsnn EtknlğnnDğrlndms:TvşnlrÜzrndDnyslBirÇalşm
113. TopikalOlarakUygulnn 5-Florourasil İle Mitomisin-C’nin,Radyofrekans İle Oluştrln MiringotomininKapanmaSürsneEtklr
114. Esbiothrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Burun Mukozasına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
115. AdenoidVegetsynluVeyaKronikTonslHipertrfliÇocuklrdOpersynÖncsVeSonrsı DönemlrdGhrelinHormnDüzyndkDeğşklklr
116. KobaylrdTranstimpanik UygulnnDeksametazonunKarşıKulağaGeçişi:DeneyslAraştrmlrd Göz ÖnündeTutulmasıGerekenBirNokta
117. AltKnkHprtrflrndIsıKntrllRadyfrknsDokHacmRdksynVeMkrdbrdrİleSbmkz RzksynYntmlrnKrşlm:Prospktf,RandmzVeTekKörKlnkÇlş
118. Konka Bulloza Olgularına Cerrahi Yaklaşımımız
119. Nazal Konka Varyasyonları
120. Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Veya Sütür Tekniğinin Sistemik Oksijen Saturasyonu Ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi
121. Septum Deviasyonlu Hastalarda Submüköz Rezeksiyon Operasyonunun Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
122. Dudak Karserlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
123. Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
124. Yumuşak Damakta Maling Melanom Olgu Sunumu
125. Parotiste Asinik Hücreli Tümör
126. Tükürük Bezi Kitlelerinde Cerrahi Sonuçlarımız
127. Tükrük Bezi Tümörlerinde İİAS Ve Histopatolojik Doku Sonuçları Arasındaki Korrelasyon
128. Tinnitusta Düşük Yoğunluklu Lazer Tedavisi: Ön Çalışma Sonuçları
129. Vertigo Ve Tinnituslu Hastalarda Süperior SSK Dehissansı
130. Meniere Hastalığında İmmünolojik Ve İnflamatuar Belirleyiciler
131. BenignParoksismlPozisyonlVertiglHastlrnTdvsndUyglnnModifyEpleyManevrsSırasnd1.5Ve3DakikklkBeklmSürelrnnEtknlğnnKarşltm.
132. Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız
133. EpiglottoplastiİleRekonstrüktifLarenjektomi(Tucker)UygulananLarinksKanserli HastalardaPostoperatifYaşamKalitesi
134. Larenks Kanserli Hastalarda Tümör Dokusunda Eser Elementlerin Araştırılması
135. Parsiyel Larinjektomi Sonuçlarımız
136. Olgu Sunumu: Tiroid Gland İnvazyonu Yapan Subglottik Larenks Karsinomu
137. Larenks Kanserli Olgularımız
138. Olgu Sunumu: Karotis Bifurkasyonu Yerleşimli Servikal Sempatik Zincir Schwannomu
139. Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
140. Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Keutel Sendromu
141. Baş Boyun Bölgesinin Pilomatriksomaları
142. Konjenital Musküler Tortikollisin Okul Çağında Tedavisi
143. Otojenik İntrakranyal Komplikasyonlar
144. Rekürren Otitis Media
145. OsikülerFiksasyonuOlanTimpanosklerozisOlgularınıntedavisi: 30YeniOlgununUzunSüreli SonuçlarınınGözdenGeçirilmesiVeSunumu
146. Kolesterol Granüloma Olgu Sunumu
147. Çocuklarda Akut Supüratif Olmayan Otit Mediada Dekonjestanların Tedavide Etkinliği
148. Kronik Otitli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
149. İşitsel Nöropati (İN) Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi Ve İşitsel Rehabilitasyon Olanaklarının İncelenmesi
150. Mediastinal Kitlesi Olan Olguda Akut Tonsillitin Nadir Bir Komplikasyonu: Desendan Nekrotizan Mediastinit.
151. Kolesteatomlu Kronik Otit Cerrahisinde Mastoidobliterasyon Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonuklinik Sonuçlarımız
152. Yaygın Kolesteatoma Cerrahisinde Kombine Heermann Ve Tos (CHAT) Tekniği
153. Timpanomastoid Cerrahide Dış Kulak Kanalına Yaklaşımın Gerekçe Ve Sonuçları
154. Dış Kulak Yolu Atrezi Ve Stenozunun İki Evreli Teknikle Tamiri
155. KonjenitalAuralAtrezininBilgsyrlTomografi İlePreoperatifDeğerlndrlmsi; OrtaKulak VeMastoidDeformiteDereclrnnAnalizi
156. Dış Kulak Yolu Atrezisi: Tedavi Sonuçlarımız Ve Karşılaşılan Güçlükler
157. OtosklrznCerrhTedvsndTeflnPistnProtzİleUyglnnStapedtmi,Hemistapdktmi VeTotalStapdktmiGirşmlrninKısaVeUzunDönmSonuçlr
158. Asistanlık Döneminde Stapedektomi Eğitiminde Alternatif Bir Model: Koyun Kadavra Kulağı
159. Otoskleroz Cerrahisinde İntakt Bridge Stapedioplasti
160. Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi
161. Maksiller Sinüs Anatomik Varyasyonları Ve Eşlik Eden Anomaliler
162. Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters’ Grafisinin Değeri
163. İntranazal Fungus Ve Kronik Rinosinüzit İlişkisi
164. Karotid Paragangliomalar
165. Baş Boyun Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Rekonstrüksiyonu
166. Boyun Disseksiyonu Sonuçlarımız
167. Olgu Sunumu: Karotid Body Tümörü
168. Baş-Boyun Tümörlü Hastalara Mikrovasküler Serbest Flepler İle Rekonstrüktif Yaklaşımımız
169. Fallopian Bridge Tekniği İle Elde Edilen Ekspojurun Ve Anatomik Varyasyonların Analizi
170. Plazma Knife Cerrahi İle Dilde Hemanjiom Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
171. Mandibula Fraktürü Olgularının Analizi
172. Penetran Yüz Ve Boyun Yaralanmaları
173. Yassı Hücreli Dudak Karsinomu Etiyopatogenezinde Herpes Simpleks Virüs'ün Rolü
174. Larinks Kanserinde Uyguladığımız Total ve Parsiyel Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
175. Larenks Kanseri: 125 Olgunun Retrospektif Analizi
176. Larenksin Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
177. Larinks Karsinoid Tümör: Olgu Sunumu
178. Larenksin Nadir Görülen Malign Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz
179. Larenksin Nöroendokrin Tümörleri
180. İnverted Papillom: Olgulara Yaklaşımımız
181. Nazofarenks'te Embriyonal Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu
182. İnverted Papillom Cerrahisi
183. Nazal Glial Heterotopi
184. Türkiye’de İşitme Kayıplarının Yarattığı Hastalık Yükü
185. Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı (Yitp)
186. Anomalili Kulaklarda Koklear İmplantasyon Deneyimimiz
187. Kokleer İmplantasyonda Yuvarlak Pencere Yaklaşımı
188. Beyin Sapı İmplantı Sonuçlarımız
189. Baha (Bone Anchored Hearing Aids): Post Operatif Sonuçlar
190. Lokal Growth Hormon Kullanımına Bağlı Dilde Görülen Likenoid Değişiklikler: Olgu Sunumu
191. Radyolojik Görüntülemede Mini-Pacs Kulanımındaki Kulak Burun Boğaz Bölümünün Klinik Deneyimleri
192. Nazal İnfrared Termometre Uygulaması
193. Otitis Media Komplikasyonları; 3 Yılda 30 Hastanın Analizi
194. GATA Yenidoğan İşitme Tarama Programı Ve İki Yıllık Sonuçlarımız

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale