Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Parotis Cerrahisindeki Deneyimlerimiz
 

Parotis Cerrahisindeki Deneyimlerimiz

Yavuz H., Özlüoğlu L. N., Yılmazer C., Erkan A.N., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Çağıcı C. A., Aslan S.

Amaç: Parotis bezinde kitle nedeni ile parotidektomi yapılan olguları değerlendirmek ve deneyimlerimizi sunmak. Yöntem: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde Ocak 2000 - Aralık 2005 tarihleri arasında, parotis bezinde kitle nedeni ile parotidektomi yapılan 68 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya neoplastik ve nonneoplastik parotis bezi hastalığı nedeni ile parotidektomi yapılan tüm hastalar dahil edildi. Olguların rutin KBB muayenesi, bilgisayarlı tomografi/manyetik rezonans görüntüleme, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Olguların 33’ü kadın, 35’i erkekti ve yaşları 12 ay ile 85 yaş arasında (ortalama 52.4) değişmekteydi. Benign kitle nedeni ile 57 olgu opere edilirken, malign kitle nedeni ile 11 olgu opere edildi. Benign kitle nedeni ile opere edilen olgulara süperfisyal ya da total parotidektomi yapıldı. Malign kitle nedeni ile opere edilen olgulara patolojinin cinsine göre süperfisyal, total ya da radikal parotidektomi yapıldı. Fasiyal sinire invazyon saptanan olgularda fasiyal sinir spesmene dahil edildi. Gerekli olgularda boyun diseksiyonu tedaviye eklendi. İlave tedavi olarak radyoterapi, kemoterapi ya da kemoradyoterapi verildi. Hastaların ortalama takip süresi 3.5 yıl (2 ay-5 yıl) idi. Benign kitle nedeni ile opere edilen olgularda lokal rekürrens saptanmadı. Malign kitle nedeni ile opere edilen epidermoid karsinomlu 3 olgunun izlemlerinde; birinde akciğer metastazı, diğer ikisinde boyunda metastaz saptandı. Diğer malign olgularda rekürrens ve metastaz saptanmadı. Sonuç: Şimdiye dek rekürrens saptamadığımız benign kitlelerde her ne kadar izlem süremiz kısa da olsa yaptığımız cerrahilerin yerinde olduğu, bununla birlikte malign tümörlerde özellikle boyna yaklaşımın radikal olması gerektiği düşünülmüştür.

Our Experience With Parotid Surgery

Yavuz H., Özlüoğlu L. N., Yılmazer C., Erkan A.N., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Çağıcı C. A., Aslan S.

Objectives: To evaluate parotidectomy cases with masses in the parotid gland and present our experience. Methods: Clinical records of 68 patients who underwent parotidectomy with a diagnosis of parotid mass at Başkent University Hospital between January 2000 and December 2005 were retrospectively reviewed. All patients who were operated by parotidectomy due to neoplastic and non-neoplastic parotid gland diseases were included in the study. ENT examinations, the results of computed tomography and magnetic resonance imaging, fine needle aspiration biopsy and pathology were evaluated and discussed. Results: The age of the cases ranged between 12 months and 85 years (mean=52.4 years); 57 cases were operated on because of benign masses whereas 11 cases were operated on due to malign masses. The cases who were operated on because of benign masses were treated by superficial parotidectomy or total parotidectomy. Those operated on with diagnosis of malign masses were treated by superficial, total or radical parotidectomy according to the kind of pathology. The facial nerve was included in the specimen in cases with nerve invasion. For some cases neck dissection was performed if needed. As additional treatment radiotherapy, chemotheraphy, or chemoradiotherapy were performed. The patients’ follow up span ranged between two months and five years (mean=3.5 years). There were no recurrences among the cases operated for benign masses. Follow up examination of the three patients with malign masses of epidermoid carcinoma revealed that one had lung metastasis and other two had neck metastasis. There were no recurrences and no metastasis among the other malign cases. Conclusion: Our surgical approaches were appropriate in benign masses despite of short follow up period of theirs, and it has not been detected any recurrence until now. However, we thought that particularly approach to neck in malign tumors should have been done radical.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-2 Syf:91-99

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale