Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Çocuklarda Nazal Polipler
 

Çocuklarda Nazal Polipler

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H.C., Tazegül A.

Amaç: Çocuklarda nazal polipler nadir görülmekte ve etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma, çocukluk yaş grubunda rastlanan nazal poliplerin kliniğini, histopatolojisini ve tedavi alternatiflerini literatür ışığında gözden geçirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya, kliniğimizde 1997 ile 2005 yılları arasında nazal polip tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan, yaşları 6-17 yıl arasında (ortalama 11.2 yıl) değişen 23 olgu (17 erkek, 6 kız) dahil edildi. Olguların dosyaları semptom ve bulgular, polipin lokalizasyonu ve tipi, radyolojik özellikleri, uygulanan cerrahi yaklaşımlar, takip süresi ve rekürrens açısından retrospektif olarak gözden geçirildi. Bulgular: Hastalarda en sık rastlanan semptom burun tıkanıklığı (%91.3) idi. Bunu sırasıyla burun akıntısı (%56.5), postnazal akıntı (%52.1), horlama (%47) ve yüzde ağrı (%26) takip ediyordu. Muayenede hastaların 10’unda (%43) bilateral, 7’sinde (%30.4) ünilateral nazal polip ve 6’sında (%26) ise koanal (beşinde antrokonal, birinde sfenokoanal) polip saptandı. Paranazal sinüs tomografisinde 8 olguda tüm sinüslerde; 8 olguda etmoid ve maksiller sinüste; 5 olguda maksiller sinüste; bir olguda izole bilateral etmoid sinüs patolojisi; bir olguda ise izole sfenoid sinüs patoloji saptandı. Olguların birine sfenoid sinüs ostiumunun genişletilmesi ve polipin kaynaklandığı mukozanın çıkarılması ameliyatı, ikisine Caldwell-Luc ameliyatı, üçüne endoskopik cerrahi ile birlikte Caldwell-Luc ameliyatı, dördüne intranazal polipektomi ve 13’üne ise endoskopik cerrahi yapıldı. Komplikasyon olarak bir hastada postoperatif kanama görüldü. Poliplerin histopatolojik değerlendirilmesinde ikisine (%8.6) stromal atipi ile karakterize polip, üçüne (%13) allerjik polip ve 18’ine (%78.2) ise inflamatuar polip tanısı konuldu. Olguların postoperatif takip süresi 2 ay ile 48 ay (ortalama 15 ay) arasında değişiyordu. Üç olguda rekürrens görüldü. Sonuç: İnflamatuar polipler, pediatrik yaş grubundaki nazal poliplerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Pediatrik nazal polipler için cerrahi etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Nasal polyps in children

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H.C., Tazegül A.

Objectives: Nasal polyps in the children are uncommon and its etiology is unclear. The purpose of this study is evaluation the alternatives of treatment, histopathological and clinical features of nasal polyposis which in pediatric population, in the light of literature. Methods: From 1997 to 2005, 23 patients (17 male, 6 female) whose ages between 6-17 years (mean age 11.2 years) who diagnosed as nasal polyp and treated surgically were included to the study. The charts of patients were reviewed retrospectively about the symptoms and findings, the localizations and types of the polyps, the radiological status, the surgical approaches, the follow-up duration and the recurrence. Results: The most common symptom was nasal obstruction (91.3%). The other symptoms were nasal discharge (56.6%), postnasal discharge (52.1%), snoring (47%) and facial pain (26%). By physical examination; bilateral polyps in 10 patients (43%), unilateral polyp in seven patients (30.4%) and choanal polyp in six patients (26%) (antrachoanal in 5 and sphenochoanal in one) were determined. On paranasal sinus CT investigation; pansinusal pathology in 8 patients, ethmoid and maxillary sinuses pathologies in 8 patients, maxillary sinus pathologies in 5 patients, bilateral isolated ethmoid sinus pathology in one patient and isolated sphenoid sinus in one patient were observed. The expanding of sphenoid sinus ostium and the removing of mucosa which origin of nasal polyps in one patient, Caldwell-Luc procedure in two patients, endoscopic surgery combined with Caldwell-Luc procedure in three patients, intranasal polypectomy in four patients and endoscopic surgery in 13 patients were performed. Postoperative bleeding was seen observed in one patient as complication. On histopathological evaluation; polyp characterized with atypic stroma in two patients (8.6%), allergic polyp in three patients (13%) and inflammatory polyp in 18 patients (78.2%) were diagnosed. The postoperative follow-up durations were between 2-48 months (mean 15 months). The recurrence occurred in three patients. Conclusion: Inflammatory polyps are the majority of pediatric nasal polyps. The surgical approach is effective and safety treatment method for pediatric nasal polyp.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:201-205

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale