Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Etiyolojik Ve Epidemiyolojik Faktörler
 

Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Etiyolojik Ve Epidemiyolojik Faktörler

Çukurova İ., Özkul M. D., Çerçi İ., Arslan İ. B., Demirhan E.

Amaç: Kanser, insan hayatını tehdit eden en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Madde bağımlılığının artması, yetersiz ve/veya dengesiz beslenme, çevre kirliliği ve uygunsuz çalışma koşulları toplum sağlığını büyük risk altına sokmaktadır. Tüm bu faktörler irdelendiğinde koruyucu hekimlik, toplum sağlığının bütünlüğü açısından daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmayla, toplum sağlığını tehdit eden risklerin tespit edilip, gerekli önlemlerin alınması için veri tabanı oluşturmayı hedefledik. Yöntem: Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Hastanesi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi kliniğinde Ocak 2002- Mayıs 2003 tarihleri arasında baş-boyun kanseri tanısı alarak tedaviye alınan 86 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu hastalarda; tümörün histopatolojisi ve yerleşim yeri, sınıflaması, yaşı, mesleği, rinoskopik ve oral bakısı, psikolojik durumu yaşam yerleri, sigara içimi, alkol kullanımı ve gıda tüketimleri incelenmiştir. Bulgular: En sık görülen tip larinks karsinomuydu. Kanserojen maddelerle etkileşimin daha fazla olduğu endüstriyel il merkezlerinde baş-boyun kanseri (BBK) insidansı artmış olarak bulundu. Sigara ve alkol kullanımın özellikle oral kavite tümörleri ve larinks karsinomuyla anlamlı birlikteliği saptandı. Sonuç: Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi BBK’de de, riskler ve korunma yolları, etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler topluma öğretilmelidir. Bu durum tedavisi güç, organ kaybı ya da kalıcı şekil bozukluğuna yol açma riski yüksek BBK’de daha da önemli hale gelmektedir.

Etiologic And Epidemiologic Factors Of Head And Neck Carcinoma

Çukurova İ., Özkul M. D., Çerçi İ., Arslan İ. B., Demirhan E.

Objectives: Cancer is the one of the most important problem that threats human life. Drug addiction, insufficient and/or unbalanced nutrition, environmental pollution, and unsuitable working conditions are all induce great risk for population health. When all of these factors investigated, protective medicine is getting more important according to integrity of the population health. We aimed to constitute a data base for determining the risks of population health and improve the protective medicine. Methods: Eighty-six patients who had treated for head and neck carcinoma in Ministry of Health Tepecik Training and Research Hospital ENT & Head and Neck Clinic between 2002 January - 2003 May were included to study. Histopathology and localization of the tumor, staging, age, job, rhinoscopic laryngoscopic and oral examinations, psychological status, habituations, smoking, drinking, and nutrition of these patients are investigated. Results: Larynx carcinoma is the most frequent type. Increased incidence of the head and neck carcinoma was observed at industrial cities where interaction with carcinogenic material is more. Significant correlation was observed between smoking and drinking with oral cavity tumors and larynx carcinoma. Conclusion: Like all of the health problems, risk of jobs and their protection methods, etiologic and epidemiologic factors must be declined to population. This is more important at head and neck carcinoma because of the difficulties of treatment modality, increased risk of losing organ and permanent anatomic defect.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:217-223

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale