Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Transoral Supraglottik Larenjektomiler
 

Transoral Supraglottik Larenjektomiler

Çukurova İ., Özkul M. D., Arslan İ. B., Karakurt S. E., Mengi E., Demirhan E.

Amaç: Benign ve erken evre seçilmiş malign supraglottik larinks patolojilerinin transoral yolla tedavisini vurgulamak. Yöntem: Kasım 1997-Mart 2006 yılları arasında kliniğimizde malign ya da benign larinks patolojileri nedeni ile supraglottik larenjektomi yapılan 25 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bir tanesi kadın olmak üzere 25 hastanın preoperatif görüntüleme ve biyopsi sonuçları gözetilerek transoral yolla cerrahileri planlandı. Hastaların sosyokültürel düzeyleri, mevcut sistemik problemleri ve malign patolojilerde kür oranları gözetildi. Bulgular: Hastalardan 4 tanesi benign, 21 tanesi malign patoloji nedeniyle opere edildi. Postoperatif solunum, yutma fonksiyonları ve nüksler açısından takipleri yapıldı. 3 hastaya nüks nedeniyle total larenjektomi uygulandı. 25 hastanın 22 tanesi en az 5 ay, en çok 108 aylık takip süreleri ile izlendi (ortalama 53 ay). Sonuç: Supraglottik larinksin malign lezyonlarının geç semptom vermesi nedeniyle ileri evrede tespit edilmeleri ve yaygın lenfatik drenaj nedeniyle parsiyel larenjektomi ile kür şansını yitirmesine rağmen, sınırlı epiglot ve ariepiglottik fold tümörleri ve benign patolojilerde, hastanın postoperatif morbiditesi de gözetildiğinde transoral yolla supraglottik larenjektomi ile kür sağlanabilmektedir.

Transoral Supraglottic Laryngectomies

Çukurova İ., Özkul M. D., Arslan İ. B., Karakurt S. E., Mengi E., Demirhan E.

Objectives: To emphasize that benign and early supraglottic malignant laryngeal pathologies can be treated with transoral surgery. Methods: Twenty-five patients that supraglottic laryngectomy was performed for benign and malignant laryngeal pathologies between November 1997 and March 2006 were evaluated retrospectively. Transoral surgery was planned for 25 patients (24 male, 1 female) according to preoperative radiological evaluation and biopsy result. The sociocultural status, systemic problems of the patients and the cure ratios in the malignant pathologies were considered. Results: Four of these patients were operated for benign pathology and 21 of them were operated for malignant pathology. We followed up the patients about respiration, swallowing functions and recurrences. Recurrences were detected at 3 patients and total laryngectomy was performed to these patients. The follow up period was between 5 and 108 months (average 53 months). Conclusion: Although the cure rate of supraglottic malignant lesions with partial laryngectomy is low because of late onset of symptoms and rich lymphatic drainage of this region, limited epiglottic and aryepiglottic fold tumors and benign pathologies can be treated with transoral supraglottic laryngectomy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-4 Syf:224-227

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale