Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenks Kanserlerinde Prognozu Etkileyen Faktörler
 

Larenks Kanserlerinde Prognozu Etkileyen Faktörler

Akçayöz N., Akın İ., Saka C., Kuran G., Vuralkan E., Alicura S.

Larenks kanseri tüm dünyada bir yıl içinde tanı alan malignitelerin %2-5’ini oluşturmaktadır.Larenks kanserleri, tedavisi planlanırken ve tedavi sonrası takibi yapılırken çeşitli parametreler kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu saptanan parametrelerle hastalığın seyri ve sağkalım hakkında bilgi edinilmektedir. Kliniğimizde Ocak.1998-Aralık.2006 tarihleri arasında tanı alan ve tedavisi yapılan 116 larenks kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, tümör diferansiyasyonu, TNM evresi, yutmaya başlama süreleri, uygulanan cerrahi teknikler ve ortaya çıkan komplikasyonlarla sağkalım arasındaki ilişki incelendi. Yaşları 35 ile 71 arasında olan 116 hastanın 66 (%56.9)’sında supraglottik, 38 (%32.8)’inde glottik, 2 (%1.7)’sinde subglottik, 9 (%7.8)’unda transglottik, 1 (%0.9)’inde hipofarenks yerleşimli tümör vardı. 10 (%8.6) hastada lenfovasküler invazyon; 2 (%1.7) hastada vasküler invazyon; 5 (%4.3) hastada kartilaj invazyonu ve 1 (%0.9) hastada ise boyunda lenf nodunda ektrakapsüler yayılım vardı. Bu tariflenen 116 hastanın; 6 (%5.2)’sına kordektomi, 3 (%2.6)’üne stripping, 1 (%0.9)’ine horizontal glottektomi, 14 (%12.1)’üne vertikal parsiyel larenjektomi, 9 (%7.8)’una supraglottik parsiyel larenjektomi, 9 (%7.8)’una suprakrikoid parsiyel larenjektomi, 74 (%63.8)’üne total larenjektomi uygulandı. 51 (%44) hastaya postoperatif radyoterapi uygulandı. 19 hastaya iki taraflı; 71 hastaya tek taraflı boyun diseksiyonu uygulandı. Bu olguların 3 (%2.6)’ünde bölgesel, 9 (%7.8)’unda lokal olmak üzere 12 hastada nüks saptandı. 2 hasta aspirasyon nedeniyle; 1 hasta kanama nedeniyle; 2 hasta kardiyak nedenle; 9 hasta ise tümör nedeniyle olmak üzere 14 hasta kaybedildi. Saptanan bu bulgulara göre larenks kanserli olgularda prognozu etkileyen faktörler değerlendirildi ve güncel bilgilerle karşılaştırıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:143-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale