Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Total Ve Parsiyel Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi
 

Total Ve Parsiyel Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Akmansu H., Acar A., Dağlı M., Dursun E., Göçer C., Demirbaş D., Emiroğlu U.

Bu çalışmada 2000-2007 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.KBB Kliniğinde larenks kanseri tanısı almış ve total ya da parsiyel larenjektomi yapılan 108 olgu incelenmiştir. Hastalarımızın 103’ü (%95.3) erkek, 5’i (%4.7) kadındı. Hastalarımızın yaş ortalaması 57.59 (37-78), erkeklerdeki yaş ortalaması 57.63 (39-78), kadınlarda 56.8 (37-71) idi. İlk başvuruda 89 hastada (%82.4) primer şikayet ses kısıklığı, 6 hastada (%5.5) ses kısıklığı ve kanlı balgam, 10 hastada (%9.25) ses kısıklığı ve solunum sıkıntısı, 3 hastada ise (%2.7) solunum sıkıntısı idi. Hastaların en az 12 paket/yıl, en çok 150 paket/yıl sigara kullanım öyküsü vardı. Kadın hastaların 3’ünde (%60) ve erkek hastaların 2’sinde sigara kullanım öyküsü yoktu (%1.9). İlk başvuruda klinik incelemeye göre American Joint Comittee 2002 TNM sınıflandırmasına göre 27 hasta (%25) evre I, 44 hasta (%40.7) evre II, 32 hasta (%29.6) evre III, 5 hasta (%4.62) evre IV olarak değerlendirildi. İlk başvuruda 108 hastanın 34’ü (%31.48) glottik lezyon, 36’sı (%33.3) supraglottik, 34’ü (%31.48) supraglottik + glottik, 3’ü (%2.7) glottik + subglottik, 1’i (%0.9) transglottik lezyondu. 108 hastanın 73 tanesine total larenjektomi (%67.59), 35'ine (%32.4), parsiyel larenjektomi yapıldı. Parsiyel cerrahi yapılanların gruplandırmasında ise; 11 hastaya (%31.4) suprakrikoid larenjektomi, 14 hastaya (%40) supraglottik horizontal larenjektomi, 10 hastaya (%28.57) vertikal larenjektomi yapıldı. Bir supraglottik horizontal ve 1 vertikal larenjektomi yapılmış hastaya hastalıklarının nüks etmesi üzerine 2.'nci seansta total larenjektomi yapıldı. Verrüköz karsinomu olan 2 hasta ve larenkste sınırlı tümörü olup, klinik olarak lenf nodu pozitifliği saptanmayan 8 glottik larenks karsinomu hastası dışında diğer hastalara tek taraflı/iki taraflı selektif, modifiye radikal ya da radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Hastaların klinik, histopatolojik değerlendirilmeleri ve post-operatif takip sonuçları incelenmiş, ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale