Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım Ve Tiroid Cerrahisi Tecrübelerimiz
 

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım Ve Tiroid Cerrahisi Tecrübelerimiz

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Ertaş B., İvgin G.F.

Tiroid nodüllerine sık olarak rastlanılmaktadır. Erişkinlerin %4-7’sinde görülmektedir. Tiroid nodüllerinde %5 sıklıkta karsinom odağı gizlenmektedir. Kalan %95’ini ise kolloid nodüller, adenomlar, tiroit kistleri, fokal tiroiditler oluşturmaktadır. Bu olay gerçek bir neoplazi değil, fokal hiperplastik bozukluktur. Günümüzde tiroid cerrahisi bir çok KBB kliniğinin cerrahi pratiğinde yer almakta ve sıkça uygulanmaktadır. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Hastalıkları Kliniği’nde Ocak 2006- Nisan 2007 tarihleri arasındaki 15 aylık sürede tiroid cerrahisi uygulanan 103 hastanın demografik bilgileri, şikayetleri, tiroid muayene bulguları, ince iğne aspirasyonu neticeleri, ultrasonografik ve sintigrafik bulguları, tiroid hormon düzeyleri, yapılan operasyonlar ve histopatolojik incelemeler değerlendirildi. Hastaların 19’u erkek (%18.4), 84’ü (%81.6) ise kadındı. En genç hasta 14, en yaşlı ise 77 yaşında idi. Yaş ortalaması 44.6 olarak hesaplandı. Hastaların büyük kısmı 4. ve 5. dekatta idi. Olguların tümüne operasyon öncesinde boyun ultrasonografisi, sintigrafi, hormon düzeyleri ve ince iğne aspirasyon biopsisi uygulandı. Operasyon kararı endokrinoloji kliniğine konsülte edilerek verildi.. Cerrahi teknik olarak tüm olgularda reküren larengeal sinir ortaya konması sonrası ekstrakapsüler tiroidektomi tekniği kullanılmıştır. Otuzüç olguda loboistmektomi, dört olguda subtotal tiroidektomi, 66 olguya ise total tiroidektomi uygulandı. 12 olgu uninodüler guatr, 88 olgu multinodüler guatr, üç olguda ise diffüz guatr vardı. Beş olgumuzda kliniğimize nüks guatr tanıları ile yönlendirilmişlerdi. Postoperatif histopatolojik neticeler incelendiğinde, 92 olgunun selim, 11 olgunun ise malign tiroid patolojisi olduğu görüldü. Bir olguda preop vokal kord paralizisi vardı ve İİAB’de malign tümör tanısı almıştı. Hiçbir olgumuzda postop vokal kord paralizisi ile karşılaşılmadı. En sık rastlanan komplikasyon 11 olguda geçici ve iki olguda ise kalıcı hipoparatiroidizm idi. Tiroid hastalıklarında cerrahi endikasyonlar, tiroid nodüllerinde algoritmik yaklaşım, cerrahi teknikler, tecrübelerimiz ve sık rastlanan problemler gözden geçirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:148

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale