Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Ratlardaki Akut Kord Vokal Hasarında Yara İyileşmesi Vebu Sürece Pentoksifilinin Etkisi
 

Ratlardaki Akut Kord Vokal Hasarında Yara İyileşmesi Vebu Sürece Pentoksifilinin Etkisi

Güneri A., Belgi M., Sarioglu S.

Kord vokal cerrahisi sonrasında ortaya çıkan fonksiyonel ses kaybının en önemli nedeni skar oluşumudur. Kord vokalin biyomekanik özellikleri lamina propriadaki ekstraselüler matriks bileşenlerinin dağılımı tarafından belirlenmektedir. Yara iyileşme sürecinde sağlıklı dokunun yerini fibröz doku almaktadır. Değişen ekstraselüler matriks kompozisyonu mukozal dalga hareketini etkileyerek kord vokal fonksiyonunu bozmaktadır. Pentoksifilin (P), olumlu hemoreolojik etkilerinden dolayı geniş kullanım gören, antiproliferatif, antienflamatuar, antifibrotik etkileri ispatlanmış güvenilir bir ilaçtır. Birçok dokudaki yara iyileşmesinde olumlu etkileri gösterilmiş ancak kord vokal üzerinde çalışılmamıştır. Çalışmamızda 20 adet Wistar rat kullanılmıştır. Standart 2 cc’lik enjektörler kesilip özel şekil verilerek ratlara mikrolaringoskopi yapılmıştır. Hayvanların 10 tanesinde kord vokale stripping uygulanmış (grup S), kalan 10 tanesinde ise kord vokalde kas hasarı oluşturulmuştur (grup K). Her iki grupta da beşer havyan tedavisiz izlenirken, kalan beş hayvan ilk dozu preoperatif olmak üzere 14 gün boyunca intraperitoneal yoldan 100 mg/kg/gün pentoksifilin almıştır. Cerrahi işlemler her ratın sol korduna uygulanmış, karşı kord intakt bırakılarak kontrol olarak kullanılmıştır. On dört gün sonunda hayvanlar sakrifiye edilmiş ve larengeal spesmenler çıkarılmıştır. Yapılan patolojik incelemede kesitler Hematoksilen-Eozin ile boyanarak enflamasyon ve vasküler proliferasyon skorlarına bakılmış, Sirius Red ile boyanarak kollajen dansitesi hesaplanmıştır. Çalışmamızda pentoksifilinin, hem S hem de K grubunda enflamasyonu baskıladığı görülmüştür. Gruplar arası kollajen ortalamaları karşılaştırıldığında, kollajen düzeyi K+P grubunda K grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. S+P grubunda kollajen seviyesi S grubuna göre düşüş göstermesine rağmen iki grup arasında istatistiksel fark saptanmamıştır. Çalışmamız pentoksifilinin antienflamatuar ve antifibrotik davranışını kord vokal dokusundaki yara iyileşmesi sürecinde de sergilediğini ortaya koymuştur. Ancak bu etkinin fonksiyonel anlamda ne kazandırdığı konusunda yapılacak yeni klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:149-150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale