Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Retrospektif Bir Değerlendirme
 

Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Retrospektif Bir Değerlendirme

Pınar E., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Yılmaz S.

Amaç: Derin boyun enfeksiyonlu hastaların incelenmesi ve sınıflandırılması. Mataryel ve Metod: Bu amaçla 2001 ile 2007 yılları arasında derin boyun enfeksiyonu nedeniyle kliniğimizde yatmış olan 18 hasta retrospektif olarak incelendi. 18 olgu fizik muayene bulguları, laboratuar testleri, radyolojik çalışma sonuçlarıyla değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaşları 15 ile 70 arasında değişmekte olup ortalama yaş 48.5 idi. Hastaların 5 tanesi kadın,13 ‘ü erkekti.Hastalar derin boyun enfeksiyonu orijinine göre sınıflandırılmıştır.18 vakanın 6 tanesi peritonsiller abse, 12 tanesi submandibuler abse idi. Peritonsiller abselerin 4 tanesine abse drenajı, 2 tanesine ponksiyon yapıldı.12 submandibuler abseden 3 tanesine açık drenaj yapıldı. Hastaların tamamına parenteral 3. kuşak sefalosporin+anaerob antibiyotik tedavisi başlandı ve 3 ila 21 gün (ortalama 14 gün) arasında interne edildi. Sonuç: Derin boyun enfeksiyonu hastalarında erken başlanan uygun bir tıbbi tedavi ile istenilen sonuç elde edilmektedirnin sellülitten ayırımı, apse tespit edilenlerde erken cerrahi önemlidir. Hastanın muayene bulgularına ek olarak ultrasonografi ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi önemli katkı sağlamaktadır. Derin boyun enfeksiyonları yeterli tedavi edilmediğinde komplikasyonlara neden olup fatal seyredebilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale