Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Allerjik Rinitte İmmunoterapi Öncesi Ve Sonrası Prick Testi Sonuçlarımız
 

Allerjik Rinitte İmmunoterapi Öncesi Ve Sonrası Prick Testi Sonuçlarımız

Özturan O., Ertaş B., Aksoy M.F., Demirhan H.

Günümüzde allerjik rinit tedavisinde medikal tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda allerjen spesifik immunoterapi uygulaması güncelliğini korumaktadır. İmmunoterapide başarılı sonuçlar elde edebilmek için öncelikle tanının doğru konulması, doğru hasta seçimi ve hastanın takibi son derece önemlidir. Kliniğimize 2002 ile 2007 yılları arasında allerjik rinit semptomları ile başvuran, muayenesi yapılıp allerji bölümümüze yönlendirilen ve prick testi ile değerlendirilip immunoterapi endikasyonu konulan; yaşları 5-53 (ort; 25.47) arası, 117 hastaya (38 erkek, 79 kadın) immunoterapi tarafımızdan uygulandı. Çalışmamızda; allerjik rinit tedavisinde doğru hasta grubuna, uygun endikasyonda, subkutan immunoterapi başlanıldığı taktirde; semptomlarda anlamlı olarak gerileme, medikal tedavi gereksiniminde azalma, allerjen deri testi duyarlılık derecesinde düşme ve hastalığın rekürrens sıklığında anlamlı azalma olduğu gözlendi. İmmunoterapide başarı sağlanabilmesi için, allerjik rinit ile ilgilenen klinik içi allerji ünitesinin varlığı, tanı, tedavi ve takiplerin bu ünite tarafından yürütülmesi son derece önemlidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:153

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale