Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Migrenle Birlikte Vertigosu Olan Hastalarda Vestibülerevoked Muskuler Potansiyel Bulguları
 

Migrenle Birlikte Vertigosu Olan Hastalarda Vestibülerevoked Muskuler Potansiyel Bulguları

Dere H., Akdoğan Ö., Selcuk A., Titiz A.P., Yılmaz Y.

Amaç: Migreni olan hastaların %54’ünde birlikte vertigo ve dizzness görülebilir. Çalışmanın amacı migreni olan hastalarda sakkülokolik yolda oluşabilecek değişiklikleri görmektir. Materyal ve Metod: Migren teşhisi ile takip edilen 20 hasta ve 10 şağlıklı kontrol grubu çalışmamıza dahil edilmiştir. Hastalar baş ağrısı, baş dönmesi, aile hikayesi ve araç tutması açısından sorgulanmıştır. Sternoklidomastoid kas kullanılarak yüzeyel EMG elektrodları ile vestibüler evoked muskuler potansiyel (VEMP) yapılmış p13 ve n23 dalgaları elde edilmiş, dalgalar latensi, amplitude açısından incelenmiş ve kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunda p13 pik latensisi 11.2 ile 18 arasında olup ortalama değeri 13.8 sn. olarak bulunmuşur, n23 pik latensisi 21.6 ile 28.6 arasında olup ortalama değeri 24.1 sn olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunda p13 pik latensisi 12.7 ile 15.4 arasında olup ortalama 13.6, n23 değeri ise 22.5 ile 24.6 arasında ortalama 23.3 sn olduğu görülmüştür. Her iki grup latensi açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. p13-n23 amplitüd değerleri çalışma grubu için ortalama 26.3 µV, kontrol grubu için ise 24.8 µV hesaplanmış her iki grup arasında fark bulunamamıştır. Hastalardan 13 (%65)’ünde bilateral cevap alınmış, 6 (%30)’sında tek taraflı dalga kaydedilebilmiştir. Kontrol grubunda ise sadece bir hastada bilateral cevap alınamamıştır. Her iki grup arasında fark olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. Sonuçlar: Vestibüler semptomları olan migrenli hastalarda VEMP testi parametreleri açısından farklılık olmamasına rağmen hiç cevap alınamayan sayısı çalışma grubunda daha fazla bulunmuştur. Bu bulgular migrenle birlikte baş dönmesi olan hastalarda olan sakkülokolik yolda etkilenme olabileceğini göstermektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:154

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale