Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » BasitHorlamaVeHafifObstrüktif SleepApneSendromundaYumuşakDamağa UygulananradyofrekansTedvsVesonçlr
 

BasitHorlamaVeHafifObstrüktif SleepApneSendromundaYumuşakDamağa UygulananradyofrekansTedvsVesonçlr

Akın İ., Saka C., Kuran G., Sağıt M., Vuralkan E., Serin Ö.

Horlama tedavisinde ısı kontrollü radyofrekansla doku volümünü azaltmak önemli tedavi alternatiflerinden birisidir. Bu tedavi biçiminde radyo dalgaları 300 kHz ile 3 MHz arasında olduğundan radyocerrahi olarakta adlandırılır. Radyocerrahi yaydığı radyo dalgaları ile bir elektromagnetik alan oluşturarak hücre içi ve hücre dışı bölgedeki Na, Cl, Ca, Mg gibi iyonları hareket ettirir. Bu iyonların birbirlerine çarpmasıyla ısı ortaya çıkar ve dokuda termal hasar oluşur. Termal hasar dokuda koagulasyon nekrozu yaparak skar gelişimine ve gerginleşmeye yol açıp doku volümünde azalmaya neden olur. Radyofrekans (Rf) uygulaması lokal anestezi altında yapılabilmesi, kısa müdahale süresi, hasta uyumu ve tedavi maliyeti açısından oldukça etkili bir yöntemdir. Bu çalışma 2004-2006 yılları arasında kliniğimizde basit horlama ve hafif obstrüktif sleep apne sendromu nedeniyle yumuşak damağa 3 noktada radyofrekans uygulanan 196 hastayı kapsamaktadır. Hastaların 132’si (%67.3) erkek, 64’ü (%32.7) kadın olup yaş ortalaması 48.04±9.49 idi. Vücut kitle indeksi ortalaması ise 28.81±4.13 olarak saptandı. Bütün hastalarımız Rf öncesi nokturnal polisomnografi ile değerlendirildi ve ortalama apne-hipopne indeksi 5.58±4.78 tesbit edildi. Hastalarımıza 1-4 seans arasında değişmekle beraber ortalama 3 seans yumuşak damağa Rf uygulaması yapıldı. Hastalarımıza Rf öncesi ve sonrasında horlama şiddetini değerlendirmek için visual analog skala (VAS) skoru tayini, gün içi uykululuk durumunu değerlendirmek için Epworth uykululuk skalası skoru tayini yapılıp sonuçlar karşılaştırılıp değerlendirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:155-156

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale