Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » BurunKanaması İleBaşvuranOlgularınDeğerlendirilmesi Ve Endonazal Endoskopik Bipolar KoterizasyonunTedavidekiYeri
 

BurunKanaması İleBaşvuranOlgularınDeğerlendirilmesi Ve Endonazal Endoskopik Bipolar KoterizasyonunTedavidekiYeri

Sütay S., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Uçar S., Sönmez N., Karcıoğlu Ö.

Amaç: Burun kanamalarına (BK) toplumda sık rastlanmaktadır. Bu yakınma ile başvuran hastaların %6’sına tıbbi girişim gerektiği bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Acil Servisine BK nedeniyle başvuran olguların tedavilerinde ve izlemlerindeki uygulamaları saptamak ve tedaviye dirençli olgularda KBB yaklaşımını ortaya koymaktır. Materyal ve Metod; Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisi’ne Ocak 2000-Aralık 2004 tarihleri arasında BK nedeniyle başvuran olgular geriye dönük olarak değerlendirmeye alındı. Olgular yaş, cinsiyet, kanama yeri, başvuru kan basıncı değerleri, tedavi özellikleri, Kulak Burun Boğaz konsültasyon istem oranları, girişim uygulanan olgular ve yatarak tedavi edilen hastalar, tedavi özellikleri açısından incelenmişlerdir. Bu tarihler arasında toplam 571 olgu dosya kaydının BK olarak kodlanmış olduğu saptandı. Dosyaların incelenmesi sonrasında 140 kodlamanın son tanı ile uyuşmaması, 64 kayıta ulaşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış ve toplam 367 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Olguların %56.9’u erkek, %43.1’ i kadındır (E/K= 259/108). Yaş ortalaması 52.59±18.27 yıl (18-85) olarak saptanmıştır. Bulgular: Başvuran olguların %56.7’sinde kanama spontan olarak başlamışken, %34.3’ünün hipertansiyon tedavisi almakta olduğu saptanmıştır. Başvuru anında olguların %68.1’inde normotansif değerler saptanmıştır. Başvuru anında olguların %38.4’ünde kanama saptanmıştır. Konservatif yaklaşımlar olguların %56’sına uygulanmış, acil servis hekimleri tarafından %5.5 olguya anterior tampon uygulanmış ve %27.8 oranında KBB konsültasyonu istenmiştir. Hastaların %5.7’si yatırılarak tedavi edilmiş olup, endoskopik bipolar koterizasyon %2.2’sine uygulanmıştır. Sonuç: Burun kanamaları acil servis ve KBB Hekimlerinin yakın işbirliği ile tedavi edilebilen ancak şu oranda hastaya KBB girişimi gerektiren bir patolojidir. Tedaviye dirençli olgularda endonazal endoskopik mukozal koterizasyon etkili bir yöntemdir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:157

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale