Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Paradoksal Vokal Kord Hareketi Hastalarında Glottik Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 

Paradoksal Vokal Kord Hareketi Hastalarında Glottik Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Eyibilen A., Aladağ İ., Güven M., Yelken K., Turan F., Asan H.

Amaç: Paradoksal vokal kord hareketi (PVKH) solunum sırasında vokal kordların uygunsuz kapanmasıyla karakterize bir hastalıktır. Üst solunum yolu tıkanıklığına bağlı şikayetler oluşturur. Bu çalışmanın amacı PVKH hastalarında fonasyon sırasında oluşan glottik fonksiyon bozukluklarını saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 23 PVKH hastası dahil edildi. PVKH tanısı laringostroboskopi ile inspiryum ve/veya ekspiryum sırasında vokal kord adduksiyonunun saptanmasıyla konuldu. Tüm hastaların sesleri kaydedilerek akustik analiz yapıldı. Kaydedilen sesler ayrıca GBRAS skalası kullanılarak algısal olarak değerlendirildi. Her bir hastadan 10 seçenekli ses bozukluğu indeksi (VHI-10) formunu doldurması istendi. Aynı protokolün uygulandığı herhangi bir kulak burun boğaz hastalığı olmayan 15 kişilik kontrol grubu ile sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: PVKH grubundaki hastaların ortalama yaşları 49 ve kadın/erkek oranı 19/4 olarak bulundu. Kontrol grubundaki deneklerin ortalama yaşları 32 ve kadın/erkek oranı 11/4 olarak saptandı. PVKH grubu ile kontrol grubu arasında hem akustik analiz sonuçlarına göre, hem GBRAS'a göre hem de VHI-10'a göre anlamlı farklılık tespit edildi. Sonuç: PVKH'nin glottik fonksiyonları etkileyerek önemli derecede fonasyon bozukluğu yaptığı bulundu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:160

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale