Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » TopikalOlarakUygulnn 5-Florourasil İle Mitomisin-C’nin,Radyofrekans İle Oluştrln MiringotomininKapanmaSürsneEtklr
 

TopikalOlarakUygulnn 5-Florourasil İle Mitomisin-C’nin,Radyofrekans İle Oluştrln MiringotomininKapanmaSürsneEtklr

Tutkun A., İnanlı S., Özdemir N., Sarı M., Baylançiçek S., Yazıcı Z. M., Çam B.

Giriş: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen seröz otitis mediada, miringotomi ve eş zamanlı ventilasyon tüpü tatbiki en etkili cerrahi tedavi yöntemidir. Orta kulağın 2-3 hafta havalanmasının seröz otitis media tedavisi için yeterli olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada radyofrekans ile oluşturulan miringotomilere topikal uygulanan Mitomisin C ve 5-Florourasil’in, perforasyonların kapanma zamanlarına etkilerinin karşılaştırılması ve elde edilen verilerle bu tekniğin ventilasyon tüpü uygulamasına alternatif olup olamayacağının sorgulanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışma Sprague-Dawley cinsi 40 sıçan üzerinde gerçekleştirildi. Miringotomiler genel anestezi altında radyofrekans ile gerçekleştirildi. Yirmi deney hayvanının sağ kulağına spongostana emdirilmiş Mitomisin C (0.4 mg/ml), diğer 20 hayvanın sağ kulağına 50 mg/ml 5-Florourasil uygulandı. Her gruptan seçilen 13’er hayvanın sol kulağına RF miringotomi sonrası perforasyonlara izotonik sürüldü ve kontrol grubu oluşturuldu. Hayvanlar haftalık olarak mikroskopla muayene edildi ve perforasyonların açık kalma süreleri Kaplan-Meier Survival tekniği kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Perforasyonların ortalama kapanma süreleri Mitomisin C uygulanan grupta 4.85, 5-Florourasil uygulanan grupta 3.90, kontrol grubunda 1.30 hafta olarak bulundu. 5-Florourasil ve Mitomisin C grupları, kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında, istatistiksel olarak perforasyonların kapanmasında anlamlı uzama olduğu görüldü (p<0.0001). Bu iki grup arasındaki açık kalma süreleri farkı Mitomisin C’de daha uzun olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Yapılan kontrollerde hiçbir kulak zarında kalıcı perforasyon, atrofik skar ve miringoskleroz saptanmadı. Sonuç: Radyofrekans miringotomi sonrası topikal olarak Mitomisin C veya 5-Florourasil uygulaması perforasyonların açık kalma sürelerini uzatmakta ve bu teknik özellikle kısa süreli tüp uygulanması gereken endikasyonlarda alternatif bir girişim olarak önerilebilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:162-163

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale