Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Konka Bulloza Olgularına Cerrahi Yaklaşımımız
 

Konka Bulloza Olgularına Cerrahi Yaklaşımımız

Akmansu H., Dursun E., Boynueğri S., Göçer C., İriz A., Kayalı S.

Giriş: Konka Bulloza (KB) ostiometal kompleks (OMK) anatomik varyasyanları içerisinde septum deviasyonundan sonra ikinci sıklıkla izlenir. Tek başına veya diğer faktörlerle birlikte özellikle OMK obstrüksiyonu sonucu paranazal sinüs infeksiyonlarına zemin hazırlayabilir veya bazı olgularda kendisinin hastalanması veya boyutları nedeniyle basınç hissinden nazal obstrüksiyona kadar değişen çeşitli fokal semptomlara neden olabilir. Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2000-2006 yılları arasında endoskopik cerrahi uygulanan 145 orta konka KB olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların endoskopik nazal muayenesi yapılmış ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri çekilmiştir. Bulgular: Olguların %54.5’i (79/145) kadın, %45.5’i (66/145) erkek ve ortalama yaş 32.2 (14-70) idi. Olguların %31’ine (45/145) yalnızca KB nedeniyle endoskopik cerrahi uygulanırken, septoplasti birlikte uygulanan en sık operasyon olmuştur [%53.1 (77/145)]. Sonuç: Her KB’ya da cerrahi yaklaşım gerekmeyeceği unutulmamalıdır. Bullöz ve/veya ekstensiv KB’lara ve özellikle de septum deviasyonu ile birlikte olması halinde uygulanacak cerrahi yaklaşımın fokal semptomları azaltacağını, oluşmuş veya oluşabilecek inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarının engellenebileceğini düşünmekteyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale