Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Dudak Karserlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
 

Dudak Karserlerinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız

Cenik Z., Uyar Y., Ülkü Ç., Köroğlu D., Kara M.

Amaç: Kliniğimizde dudak karsinomu tanısıyla opere edilen olgularda cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımızı özetlemek. Yöntem: Mart 1995 - Mart 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda dudak karsinomu tanısıyla opere edilen 25 hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek çalışma kapsamına alındı. Hastalar, tümör yerleşim yeri, büyüklüğü, uygulanan cerrahi teknik ve nüks yönünden değerlendirildi. Bulgular: Olguların 6’sı kadın, 19’u erkekti. Histopatolojik tanı tüm olgularda epidermoid karsinom idi. Tümör primer olarak 21 olguda alt, 4 olguda üst dudaktan orijin alıyordu. 4 olguda sekonder kommissür tutulumu saptandı. TNM sınıflamasına göre, tümör büyüklüğü; 11 olgu T1, 10 olgu T2, 3 olgu T3, ve 1 olgu T4, boyun tutulumu ise 19 olguda N0, 3 olguda N1, 1 olguda N2a ve 2 olguda N2c olarak değerlendirildi. Tümör rezeksiyonu dudağın bir tarafında lokalize tümörlerde unilateral, orta hatta yakın tümörlerde bilateral olmak üzere, N0 boyunlar için supraomohiyoid, N1-2 boyunlar için fonksiyonel ya da radikal boyun disseksiyonu ile tamamlandı. Histopatolojik olarak metastaz saptanan 4 olgu postoperatif radyoterapiye gönderildi. Abbe - Estlander (11), primer kapama (7), Karapandzic (6), yanak flebi (3), pektoralis major miyokutanöz flebi (1) rekonstrüksiyonda kullandığımız tekniklerdi. 3 olguda kombine teknikler uygulandı. 2 olgu uzak metastaz nedeniyle kaybedildi. 5 yıllık sağ kalım oranı %92 olarak saptandı. Sonuç: Uygun cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon tekniklerinin boyun disseksiyonu ile tamamlandığı erken evre (T1-T2) dudak karsinomu olgularında sonuçlar yüzgüldürücü iken, ileri evre (T3-T4) olgularda prognoz göreceli kötüdür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:165-166

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale